Man O’ War: Corsair (v2.3.0.5 GOG)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Erbet ekiz sungat eserleri

Neşirçi: Erbet ekiz sungat eserleri

Çykan senesi: 2017-nji ýylyň 19-njy apreli

Reanr: Başdan geçirmeler, Hereket, Açyk dünýä, Strategiýa, RPG

Adam O 'Uruş: Corsair.

Epiki deňiz söweşlerine gatnaşyň we Warhammer dünýäsiniň ummanlaryny öwreniň.

“Man O 'War: Corsair, Oýunlar ussahanasynyň klassiki“ Man O ”söweş stolunyň üstki oýny esasynda ýokary başdan geçirmeleriň, deňiz söweşleriniň we gözlegleriň wideo oýny.

Gözlegiňiz

Duşman gämilerini talaýan deňizlere ýüzüň, portlara baryp görüň we söwda ediň. Patholuňyzdaky hemme zady arkaňyzda gämi gämisi bilen dolandyryň we adamlaryň diňe gözüňiziň alnynda gaçmagyna tomaşa ediň, amallaryňyz baradaky rowaýatlary taryh kitaplarynda we polatda duşmanlaryňyzyň ýüreginde galdyryň.

Gözläň we söweşiň

Dürli deňiz hereketlerinde duşman gämilerine garşy göreşýän mahaly, dürli deňiz gämileriniň kapitany, gözleg we söwda.

Oturylyşyk çäreleri

Deňiz söweşleri ýaly, duşman gämileri bilen münmek bilen meşgullanmak, palubada ýöremegiňizi, eliňizdäki ýaragyň, duşman ekipa .yna hüjüm edýändigiňizi görýär. Gämileri talaň ýa-da gark ediň, saýlamak size bagly.

Duşmanlar we ýaranlar

Dürli üýtgeşik we öldüriji gämileri satyn alyň. Dürli jynsdaky ýaranlara buýruk beriň we köp sanly duşman bilen söweşiň. Güýçli tupanlar, ölüm howply flotlar we aýylganç duşmanlar ahyrky şöhrat ýoluňyzy bökdär.

Omörite söweşler

Oýundaky islendik bölümden öz flotuňyzy guruň we islän duşmanyňyza garşy göreşiň.

Köne dünýä

“Man O” söweşinde kapitan: “Corsair” Warhammer dünýäsinde ullakan yklymyň kenarlaryny ýüzüp biler. Erengraddan Sartosa çenli 50-den gowrak porta baryp görmek, deňiz gözlegiňizdir.

Gahryman başdan geçirijiniň diňe garşy durmak üçin duşman gämileri ýok. Çuň we öwrenilmedik ummanlar erteki aýtmak üçin az görýän we ýaşaýan gorkunç jandarlary saklaýar.

Çuň deňizden çykýan bu öldüriji jandarlar gany sowadar we eňekleri deň derejede taşlar. Akyldarlar gaçmaga synanyşarlar, ýöne beýle jandarlara garşy göreşmäge batyr bolanlar bütin dünýäde meşhur bolar.

SURATLAR

Man O’ War: Corsair (v2.3.0.5 GOG) Mugt göçürip almak

Man O’ War: Corsair (v2.3.0.5 GOG) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 64 bit
 • Prosessor: Intel Core i5 2.6GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce 9800 GT
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 30 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 8 64Bit
 • Prosessor: Intel Core i5 3.5GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 970
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 30 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyMan O’ War: Corsair (v2.3.0.5 GOG)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMan O’ War: Corsair (v2.3.0.5 GOG) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz