Mage And Monsters (v1.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mage we Haýwanlary mugt göçürip almak (v1.1) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Goşun dörediň we ulanyň jadylar siziň üçin söweşýär. Mage & Monsters, işjeň awtoulag söweşijisidir, bu ýerde goşunyňyzyň güýjüni ýokarlandyrmak ýa-da jadygöýligiňizi artdyrmak arasynda paýhasly saýlamaly. “Bu, hakykatdanam bir oýun üçin ajaýyp pikir fantastik oýun üçin ideýa ”-“ SplatterCat ”“ Bu hakykatdanam gaty hezil ”-“ Worth A Buy ”-yň hersine özboluşly bonus we başlangyç jady bilen 8 dürli mage satyn alyň. Işe alyp boljak 40-dan gowrak dürli bölüm söweş garşy. Goşunyňyza kömek etmek üçin söweşde ulanyp boljak 10 dürli jady. Çykyp boljak oýnap, gan damarlaryny gazanyň Kuwwat Täze oýun başlamazdan ozal. 30 adaty dereje, soň bolsa 5 derejäňiz, goşunyňyzyň çägi barlanýar. Kynçylyk bolmadyklar üçin rehimsiz, däli, mümkin däl we hatda has kyn kynçylyklar.

Oýun ýönekeý, ýöne geň galdyryjy gyzykly. Kynçylyk gaty aňsat başlap, gaty deňagramly, ýöne birligiň gowy kesgitlenen kombinasiýasy we ahyrky oýny ýeňmek üçin takyk taktika bolmagy talap edýär. Men bary-ýogy birnäçe sagat, ýöne isleýän zatlarym bar şahsy wagtyň geçmegi bilen oýnuň gaýtalanmagyny görmek isleýärin: Soňky derejelerde dürli bölümlerde has köp dürlilik. Elmydama super melle agyr toparlary bilen gutarýaryn, sebäbi men ösüş derejeler Duşuşykdan öň kartanyň dürlüligi we goşun ýerleşdirilmegi. Duşman goşunlaryny yzarlamak üçin ulanyp boljak päsgelçiliklerem bar. Özümi ýaly duýýaryn päsgelçilik döretdi gözegçilik edip bilmeýän goşunlaryň tötänleýin hereketi bilen.

 • Reanr
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 12-nji oktýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows XP / Vista / 7 (32- ýa-da 64-bit)


 • Prosessor:

  Intel (R) Pentium (R) 1,10 GGs


 • Ram:

  500 MB


 • Grafika:

  NVIDIA® GeForce 8800 ýa-da ATI Radeon® X1900


 • Saklama:

  500 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyMage And Monsters (v1.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMage And Monsters (v1.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz