Mafia: Sex Noir (Uncensored)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mafia: Sex Noir Free Download, Live2D animasiýa seks sahnalary bilen wizual roman oýny.

50-nji ýerde goýlan MAFIA: Jyns Noir, hakyky senzurasyz yzky hekaýa aýdýar Gollanma maşgalasy, işi we şahsy işler. Bu syýahatda Hawier we mafiýa maşgalasyny yzarlaň! EmergeNYC

 • Wizual romanyň bäş bölümi
 • Owadan animasiýa çeper eserleri we jyns sahnalary
 • CG Galereýa tertibi
 • Reanr
  • Ulular
  • Başdan geçirmeler
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 2-nji apreli
 • Öndüriji
  • Guýruk oýunlary

 • Neşirçi
  • Guýruk oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Mafia: Sex Noir (Uncensored) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7/8/10


 • Prosessor:

  Intel Core 2 HZ


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  2 GB


 • Oýun nädip gurulmalyMafia: Sex Noir (Uncensored)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMafia: Sex Noir (Uncensored) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz