MADiSON (v1.1.0 & DLC)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

MADiSON mugt göçürip alyň Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

MADiSON çuňňur täsir galdyrýan we psihologiki gorkunç oýun gorkunç tejribe. Derrew kameranyň kömegi bilen adamzat dünýäsini daşarky zatlar bilen baglanyşdyryň, surata düşüň we özüňiz ösdüriň. Bulaşyklary çözüň, daş-töweregiňizi öwreniň we iň esasysy, diri gal. MADiSON, ynjalyksyzlandyrýan oýun we ynjalyksyzlandyryjy we özüne çekiji kyssa görkezýän ilkinji adam psihologiki gorkunç oýun. A gulplanyp oýanan bolsaň näme ederdiň? garaňky otag, eliňiz gana boýalanmy? Luka ýaly oýnaň we onlarça ýyl mundan ozal başlanan däp-dessuryny dowam etdirmäge mejbur eden jyn MADiSON-yň rehimsiz gynamalaryna çydaň. ýigrenji hereketler.

Muny gutaryp bilersiňizmi? erbet dabara? MADiSON-daky her bir gahrymanyň arasynda yzygiderli garyşýan ynjalyksyzlandyryjy hekaýa bar esasy kyssa. Her ädimiňize tomaşa ediň we islenmeýän ünsi çekmezlik üçin seresap boluň. Alonealňyz bolmaz Derrew ulanyň diri galmak üçin kamera bu gynamalar ýa-da has çuňňur çümmek. El bilen düşüren suratlaryňyzy ösdüriň we hakykaty açmak gorkusy bilen ýüzbe-ýüz boluň. Hemme zady gözläň, elementleri alyň we olar bilen täsirleşiň guramalardan aman galyň. Tötänleýin işjeňleşdirilen wakalar we bulgurlary üýtgetmek Oýunyň dowamynda gaýtadan oýnamagyň has ýokary derejesini kepillendirýär. Qualityokary hilli wizuallaryň kömegi bilen bu çuňňur we gorkunç tejribede ýitiriň we 3D sesler.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 8-nji iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel® Core ™ i5 ýa-da AMD Ryzen ™ 5


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  NVIDIA® GeForce® GTX 1060 ýa-da AMD Radeon ™ RX 480


 • Saklama:

  10 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyMADiSON (v1.1.0 & DLC)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunMADiSON (v1.1.0 & DLC) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz