Mad Father (v24.11.2022)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: sen

Neşirçi: AGM Oýun

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 22-nji sentýabry

Reanr: Elhençlik, Anime, Başdan geçirmeler, Enigma

Ejesiniň aradan çykmagynyň ýyl dönüminiň öňüsyrasynda Aýa geçmiş hakda oýlanýar. Gynançly, ýalňyz we bagtly pursatlaryny başdan geçirmäge kömek etjek bir zat isleýän Aýa, kakasyndan ýiten ejesiniň hatyrasyna aýratyn bir zat edip biljekdigini soraýar. Aýanyň kakasy razy bolup, ertiriň has gowy gün boljakdygyny wada berip, ony ýatyrdy. Emma bu gysga wagtlyk ýagtylyk, Aýanyň kakasynyň gygyrýan sesi bilen ukusyndan gaçanda çalt öçýär. Ol düşeginden böküp, kakasyny tapmak üçin ylgaýar, diňe jesetler we beýleki elhençlikler bilen doldurylan bir wagtlar asuda we rahat öý tapmak üçin. Aý, ejesi bilen görlüp-eşidilmedik toparlaryň elinde göz öňüne getirip boljak iň elhenç görnüşde jemlenermi? Kakasynyň kömekçisi Mariýa bilen bilelikde manordan gaçmagy başararmy? Ora-da nädip kakasyny her gezeginde garaşýan näbelli gorkulardan halas edip biler?

“Mad Father”, ýapon işläp düzüjisi sen tarapyndan döredilen gözleg-esasly gorkunç-başdan geçirme oýny.

Baş gahryman Aýa hökmünde, ýolda tapýan zatlaryňyzy ulanyp, gijäňizde ýaşamak üçin eliňizden gelenini edip, maşgalaňyzyň köpelýän keşbini öwreniň.

Hekaýanyň ýaş gahrymany. Ol kakasynyň “gözleglerine” gaty ýakynlaşmakdan gaça durýar we kakasynyň işiniň nämä sebäp bolup biljekdigini bilmän bagtly bolmak üçin elinden gelenini edýär…

Kaka

Aýanyň kakasy. Gije-gündiz maşgala köşgüniň ýerzemininde elhenç synaglar geçirýär.

Eje

Aýanyň giç ejesi. Hekaýa başlamazyndan bir ýyl öň aradan çykdy.

Mariýa

Aýanyň kakasynyň kömekçisi.

Ogre

Birden Aýanyň öňünde peýda bolan, hiç ýerden ýok ýaly görünýän syrly satyjy…

SURATLAR

Mad Father (v24.11.2022) Mugt göçürip almak

Mad Father (v24.11.2022) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 ýa-da has uly
  • Prosessor: Intel Core 2 1.06GHz
  • Oryat: 1 GB RAM
  • Grafika: Toplumlaýyn grafika
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Saklama: 100 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyMad Father (v24.11.2022)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunMad Father (v24.11.2022) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz