Lucifer Within Us-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hemmeler şübheli. Olaryň ýalanlaryny aç. Arassalamak üçin birini saýlaň.

Lusifer Daýmoniki eýeçilik dünýäsinde synlar we aýyrmalar etmek, jan-skaner tehnologiýasy bilen oýunçylara gönükdirilen, hekaýa baý syrlary öz zehinleriňiz bilen çözmegiňizi soraýar.

Keçeli adany döredijiden.

Wagt görkezijilerini derňäň.

Güman edýänleriňize sorag beriň. Olaryň hereketlerine we görkezmelerine ýakyndan syn ediň, sebäbi rekonstruksiýa ýalanlara esaslanyp biler. Öz gipotezany döretmek üçin gapma-garşylyklary we maslahatlary ulanyň. Kim ýalan sözleýär we näme üçin? Kim bar? Berlen subutnamalara esaslanyp, özüňiz üçin hakykatyň nämedigini çözmeli.

Hakyky syry çözmek.

Gizlin dildüwşük ýok, QTE ýok, tötänleýin bulgurlar ýa-da kiçi oýunlar ýok, diňe siz we maglumatlar. 3 hadysanyň hemmesinde diňe detektiv ýaly hereket etmäň - detektiv boluň. Ganhory tapmak, diňe wakany yzarlaman, işe hakyky düşünmegi talap eder.

Daemonik AI-den çykaryň

Bilmek islemeýän zatlaryna düşünmek üçin raýatlaryň aňyna giriň. Düşünjesini kowmak üçin, inkwizisiýanyň peýdasyna günäkärleri günäkärläň. Karantin, ekzorizm ýa-da reabilitasiýa netijesinde raýatyň psihikasyna ýetirilen islendik zyýan, özleriniň ahlaksyzlygynyň netijesidir.

Sealňyş Utopiýany paş ediň.

Asyrlar boýy ynsanperwerlik arkaly adamzada arassa pikirler we ýalanlar we aldawlar bilen hapalanmadyk hakyky sözler aýtmagy öwredilýär. Şeýle-de bolsa, arassalygyň bu fasadynyň aşagynda, boşadylmak isleýän adamlaryň ýüreginde garaňky islegleriň döreýändigini görýärsiňiz.

Aýn Sof inkwizisiýasynyň ybadathanasynda işleýän sanly ekzorist hökmünde günäkärleri tapmak we dowamly sazlaşygy üpjün etmek siziň borjuňyzdyr. Sanly daemonlar ulgamy bozýar, adam öý eýeleriniň gizlin islegler we günäler, hatda adam öldürmek üçinem hereket etmegine sebäp bolýar. Haýsy raýatlaryň ýokaşandygyny kesgitlemek we eýelerini ýok etmek üçin bir hakykaty tapyň.

Köne dünýäniň harabalyklarynyň üstünde gurlan iň soňky adam şäheri ösüşiň, sanlaşdyrmagyň we sungatyň utopiýasyna öwrüldi. Churchygnak sanly aň ulgamynyň kömegi bilen raýatlary ösüşe we Hakykata ugrukdyrýar.

Hakykaty tapmak üçin ähli gurallary ulanyň, nirede gizlenip biler ... we özüňiziň aýdýan ýalanlaryňyzdan ägä boluň.


 • Oýunyň ady: Lusifer
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/717560/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/lucifer-within-us/result/
 • Reanrlar: Simulýasiýa
 • Işläp düzüjiler: Kitfox oýunlary
 • Neşirçi: Kitfox oýunlary
 • Çykan senesi: 15 Oktýabr, 2020

Lýusifer Içimizdäki DARKSiDERS

SIZE: 543 MB


SURATLAR

Lucifer Within Us-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Lucifer Within Us-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Lucifer Within Us-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo ýa-da şoňa meňzeş
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 740 ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 8/10
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 1050 ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyLucifer Within Us-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLucifer Within Us-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz