Lucid Dream-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Lusid Arzuw, ejesini halas etmek missiýasy bilen düýşler dünýäsine başdan geçirýän kiçijik Lýusiniň hekaýasydyr.

“Lucid Dream” baýrakly, elde işlenen, reňkli we duýgur nokat we başdan geçirmeler oýny. Lýusiniň ejesini halas etmek wezipesinde siz aşakdaky ýaly dünýäleri açarsyňyz:

- Aý üçekleri - jenap Aý sizden biraz kömek sorar.
- “Oneiromancer” planetasy - bu ýerde syrly düýş terjimeçisini oýarjak ýeriňiz.
- Kalbyň ýurdy - ýiten ruhuň rahatlyk tapmagyna kömek eder.
- Gaýgy depeleri - ýüzbaşy Çirony baky agyrydan halas etjek ýeriňiz.
- Mind's Atelier - dr Frankyň tapmasyny çözjek ýeriňiz.
- Wagt çölleri - “Lightmaker of Lightmaker” -iň duýduryşlaryna garamazdan, ykbalyňyzy üýtgetjek bolarsyňyz.
- Görýän batgalar - ýyldyzlardan geçip, gorkularyňyza duşjak ýeriňiz.

Oýunda 200-e golaý zat taparsyňyz we köp sanly ajaýyp keşplere duşarsyňyz: Oneiromancer, Lightmaker of Light, Angle Metatron, Blind Manticore ýa-da The Dreamweaver.

Oýunyň ady: Lucid Dream
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/773090/
Reanrlar: Başdan geçirmeler, tötänleýin, hindi
Işläp düzüjiler: Dali oýunlary
Neşirçi: Dali oýunlary
Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 8-nji oktýabry

Lucid Dream-SKIDROW

SIZE: 1,24 GB

INGeke-täk çyzyklar

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Lucid Dream-SKIDROW Mugt göçürip almak

Lucid Dream-SKIDROW Mugt göçürip almak

Lucid Dream-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Microsoft® Windows® Vista / 7/8/10
  • Prosessor: Iki ýadro 2,3 GGs
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: Intel HD Graphics 4000
  • Saklama: 1500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Microsoft® Windows® Vista / 7/8/10
  • Prosessor: Intel Core i3 2.40 GHz
  • Oryat: 4 MB RAM
  • Grafika: Intel HD Graphics 4000
  • Saklama: 1700 MB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyLucid Dream-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLucid Dream-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz