Lovely Planet Arcade (v1.03)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: QUICKTEQUILA

Neşirçi: tinyBuild oýunlary

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 22-nji iýuly

Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, tötänleýin, enigma

Mümkin bolmadyk ussatlyk we sabyr synaglary bilen doldurylan bu täze başdan geçirmede “Gözel Planeta” syýahatyňyzy gowşadyň. Uçýan çybyklaryň çylşyrymly nyşanlaryny açmak we nyşanlary gowy wagtlaýyn oklaryň we böküşleriň ajaýyp yzygiderliligine öwürmek üçin çylşyrymly taraklary ýasamak. Millisekunt bilen söwda edende, ýaramaz atyşdan, päsgelçiliklerden bökmekden we oklaryň töwereginde teleport etmekden lezzet alyň.

Esasy aýratynlyklar:

 • Asyl ilkinji adam atyjy tejribesi, bökmek we atyş oýny
 • Dört sany täsin dünýäni çözmek üçin başarnygyňyzy ýüz sany goşmaça dereje bilen synap görüň
 • Gulpy açylmaýan üýtgedijiler bilen özüňizi hasam itekläň, Aýna ýa-da Çalt re inimde islendik derejäni oýnaň
 • Subutnamalary ýygnaň we Arkadanyň syrlaryny açyň
 • Calum Boweniň asyl ses ýazgysy

SURATLAR

Lovely Planet Arcade (v1.03) Mugt göçürip almak

Lovely Planet Arcade (v1.03) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XP SP2, 7,8 ýa-da 10
 • Prosessor: 1.0 Ghz goşa ýadro
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: 1 GB, Shader Model 3.0
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 100 MB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Klawiatura we Syçan maslahat berilýär


Oýun nädip gurulmalyLovely Planet Arcade (v1.03)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLovely Planet Arcade (v1.03) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz