Love3 Love Cube

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Söýgi3 Söýgi Kubyny mugt göçürip alyň, zatlar üýtgeýär Içinari Tsuzurigi, garyplykda ýaşaýan uly ýaşly gülkünç suratkeş. “Ykballar” tarapyndan bereketli, karýerasynyň öwrülişik pursatyna duçar bolýar we üç aýal bilen bile ýaşamakçy bolýarlar.

Ultra meşhur we bu pudakda iň meşhur manga suratkeşleriniň biri. Bolşy ýaly çagalyk dostlary, Içinari we Içinari olary yzarlamagy wada berdiler düýşler manga sungat işgärleri bolmak. Ol bu wada we şol duýgular bilen aňynyň aňyrsynda iň köp işlemegini dowam etdirdi we muny bilmänkä ... erotik manga çyzýardy ?! Şeýle-de bolsa, manga çyzmagyny dowam etdirse, bir gün Içinari bilen duşuşjakdygyna ynanmak bilen, ýüregini we janyny pornoga dökýär. Käwagt ýeke özi işläninde jübüt jübütleriň sany barada alada edýär. Janköýerler dünýäsinde iň meşhur dojinshi tegelekleriniň birinde manga suratkeşi. Wyldyz söweşleri: Köne respublikanyň rysarlary

Içinari onuň Senpaýydy we olarda ýeke-täk agza boldy orta mekdep manga kluby. Duýgularyny boýun almak üçin batyrgaýlyk gazanyp bilmänkä, okuwy gutardy, ýöne ýene-de duşuşjakdygyna umyt edip, şu güne çenli manga çyzmagyny dowam etdirýär. Elmydama gödek göwherdi, ýöne indi owadanlandy. Dojini çyzmak ýoly, gahrymanyň duşman tarapyndan gynalan we arkasynda jadyly gyz anime sahnasy bilen açyldy. süýji daşky görnüşi çuňluklar gizlenýär - we çuňňur - çuňluklar!

 • Üç aýal bilen ýaşaýan baş gahrymany şekillendirýän wizual roman.
 • “Utançly ýüz” töweregindäki merkezler iň ýiti zat ”.
 • Doly animasiýa Live2D bilen. IshiKei-iň illýustrasiýalary janlanar we ýokaryk galar!
 • Birnäçe dili goldaň. Iki dil bir wagtda görkezilip bilner.
 • Reanr
  • Anime
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 25-nji iýuly
 • Öndüriji
  • NEKO IŞLE. .R

 • Neşirçi
  • NEKO IŞLE. .R

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Love3 Love Cube Mugt göçürip almak

  Love3 Love Cube Mugt göçürip almak

  Love3 Love Cube Mugt göçürip almak

  Love3 Love Cube Mugt göçürip almak

  Love3 Love Cube Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 / 8.1 / 10


 • Prosessor:

  2.0 GGs Intel Core2Duo


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  6 GB


 • Oýun nädip gurulmalyLove3 Love Cube

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunLove3 Love Cube gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz