Lost Scavenger (v0.3.364)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Scitirilen Scavenger mugt göçürip alyň Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Paralel älemde näçe wagtlap ýaşap bilersiňiz? Duman görkezýär düzgünleri? Özüňize ýol tapyp bilersiňizmi? öý öýi, ýa-da Mist domeninde ýaşamaga uýgunlaşarsyňyzmy? Çeşmeler üçin göreşiň, beýlekiler bilen birleşiň diri galanlar we tap bu dünýäniň syrlary. Ostitirilen Scavenger, açyk dünýäde ýaşamak hakda gaty kyn oýun Duman. Anomaliýa düşen we özüni Mist tarapyndan awlanan dünýäde tapan adaty ýigit hökmünde oýnaýarsyňyz. soňky 30 ýyl. Her ädimiň iň soňky ädim bolup biläýjek ölýän dünýäsinde ony nädip edip bilersiňiz? Öý dünýäňize ýol tapyp bilersiňizmi ýa-da Mist domeninde ýaşamaga uýgunlaşarsyňyzmy? Täsin dünýä. SurrounDead

Postapokalipt dünýäsi örtüldi geçip bolmaýan duman. Diri galanlaryň kiçijik anklawlary dünýäniň galan zatlaryna ýaýrady. Bularyň hemmesinden ýol tapmak üçin zerur zat barmy? Işjeň arakesme. Daş-töweregiňizi içgin okap, baha berip we meýilnamalaşdyryp bilersiňiz, her hereketiňizden soň başlaýar mundan beýläkki hereketler. Diňe bir durmuş. Siziň häsiýetiňiz diňe bir gezek ýaşaýar. Ölseler ölýärler. Oýun gutardy. Şeýle-de bolsa, bu girýän zalym dünýä! Öwürmek ýok. Hiç hili häsiýeti düzmek, ussat agaç ýok, ýok EXP Näme bolsa-da. Munuň ýerine has gowy oýnamagy, güýçli taraplaryňyzy ulanmagy we öwezini dolmagy öwrenmeli gowşak taraplary. Git! Tötänleýin döredilen dünýä. Dürli biomlar, howa şertleri, anklawlar we gözlegler hemmesini döredýär üýtgeşik üýtgeşik.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • RPG
  • Simulýasiýa
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 18-nji ýanwary
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 32/64-bit (8 / 8.1 / 10)


 • Prosessor:

  Intel Core i5


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 760


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  2 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyLost Scavenger (v0.3.364)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunLost Scavenger (v0.3.364) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz