Lost In Fantaland-Early Access

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Salam ~ Biz iki adamdan ybarat topar: Adatdan daşary studiýa. Täze oýnumyzy bu ýerde yglan etmekden örän şat.

Oýun

“Lost In Fantaland” retro piksel görnüşindäki roguelit oýny, barlag tagtasynda palta gurmak we öwrüm esasly strategiýalary garyşdyrýar.
Tötänleýin döredilen dünýäni öwrenmek we 8 × 8 barlag tagtasynda söweşmek üçin Warrior, Mage ýa-da Aldawçy saýlap bilersiňiz.
Güýçli palubaňyzy gurup, başdan geçirmelerde köp zatlary we gizlin hazynalary ýygnap bilersiňiz.
Duşmanlaryňyzy ýeke-ýekeden ýeňiň!

Aýratynlyklar

1. Bezeg we barlag tagtasynyň strategiýasynyň ajaýyp garyndylary täze duýgy döredýär.

2. Döredijilik kartoçkasyny oýnamak usuly garaşylmadyk garaşylmadyk ýagdaýlary döredýär.

3. Tötänleýin döredilen dünýädäki her bir başdan geçirme üýtgeşik we täze bolar.

4. Üýtgeşik gahryman synplary boýunça dürli oýun.

5. Gulpy açmak we ulanmak üçin köp mukdarda kartoçkalar, zatlar we gizlin hazynalar.

6. Yzygiderli täzelenmeler we ylgawlaryň arasynda götermek.

KOREBIR

Mazmunyň köpüsi henizem işlenip düzülýär.
Oýnumyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris


 • Oýunyň ady: Fantalandda ýitdi
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1266430/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/lost-in-fantaland/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, Indie, RPG, Strategiýa, Irki giriş
 • Öndüriji: Adatdan daşary studiýa
 • Neşirçi: Adatdan daşary studiýa
 • Ulanyjy reýtingi:🡹226 🡻27 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 26-njy sentýabry

Fantalandda-Irki girişde ýitdi

SIZE: 223 MB


SURATLAR

Lost In Fantaland-Early Access Mugt göçürip almak

Lost In Fantaland-Early Access Mugt göçürip almak

Lost In Fantaland-Early Access Mugt göçürip almak

Lost In Fantaland-Early Access Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: 1.6 GGZ
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Saklama: 700 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Iki ýadro 3.0 Ghz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Saklama: 700 MB boş ýer

Diller:Chineseönekeýleşdirilen hytaý, iňlis, ýapon, adaty hytaý


Oýun nädip gurulmalyLost In Fantaland-Early Access

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLost In Fantaland-Early Access gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz