Lord of the Sea-DARKZER0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

oýun giriş
“Deňziň Lordy” Europeanewropa görnüşindäki ýelkenli başdan geçirmeler oýny. Oýunda oňat dizaýn edilen sýu plotet, deňizde garaşylmadyk hazynalar, talaňçylyga gelýän garakçy gämileri we ummanyň düýbünde haýwan BOSS bar. Oýundaky derejeleriň köpüsi, iş ukybyňyza we işiňize garşy çykmak üçin oýunçylardan elleri we beýnileri birleşdirmegi talap edýär.

Oýun aýratynlyklary

"Deňizleriň Lordy" söweş ulgamy ummanda teňňeleri tapmak, öz gämilerine gabyk ýüklemek, daşary ýurt garakçy gämilerinden goramak, güýçlerini ýokarlandyrmak üçin has köp pul gazanmakdyr.

Söwda funksiýasy örän möhüm aýratynlykdyr. Gowy söwda edip bilseňiz, has köp çeşme alarsyňyz we beýleki garakçy gämilerini ýeňmek üçin güýjüňizi has çaltlaşdyrarsyňyz.

Başarnyklaryňyza doly oýnaň: näçe gowy ýerine ýetirseňiz, şonça-da güýçli bolup bilersiňiz. Duşmany ýeňseň, hazynalaryny alarsyň. Enougheterlik güýjüňiz bar bolsa, deňiz haýwanlaryna garşy çykmak üçin ummanyň çuňlugyna baryp bilersiňiz.

Geliň, giň deňizde bilelikde ýüzeliň


 • Oýunyň ady: Deňiziň Rebbi
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1639050/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/lord-of-the-sea/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, tötänleýin, strategiýa
 • Öndüriji: Bulut torty
 • Neşirçi: Bulut torty
 • Ulanyjy reýtingi:🡹2 🡻0 2 ulanyjy syn
 • Çykan senesi: 6 Iýun, 2021

Deňziň Lordy-DARKZER0

SIZE: 152 MB


SURATLAR

Lord of the Sea-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Lord of the Sea-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Lord of the Sea-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Lord of the Sea-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i5-6400 / AMD FX-8320
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GTX 960
 • Saklama: 1 MB boş ýer

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis, ýönekeýleşdirilen hytaý


Oýun nädip gurulmalyLord of the Sea-DARKZER0

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLord of the Sea-DARKZER0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz