Livestream Escape from Hotel Izanami-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sexual Jynsy mazmuna gatnaşýan ähli gahrymanlar 18 ýaşdan uly.

Takmynan

Bu gapma-garşylykly hereket-başdangeçirme oýnunda, myhmanhananyň syryny çözmek we öldürmek niýetli syrly, ganhor maskotdan gaçmagyňyzy üpjün etmek üçin taşlanan myhmanhananyň içini gözden geçirmeli bolarsyňyz.
Gyzlaryň durmuşynyň ykbaly, oýundaky hereketleriňize baglylykda düýpgöter üýtgär.

Hekaýa

Onlaýn akymlar Mio Ikoma, Nana Sakurai we Azusa Şiraishi, Nana şol ýerde wideo düşürmek islegi bilen ýerli meşhur dynç alyş şypahanasy Izanami myhmanhanasyna syýahat edýärler.
Bu, belli bir rowaýat goşulmadyk ortaça düşürilen ýerde film düşüriş bolar.
Atyşygy hiç hili päsgelçiliksiz gutarmak we düşnüksiz elhenç netijäni almak ... isleýän zatlarynyň hemmesi.

Film düşürilende Mio topardan aýrylýar we birden janlanan maskot eşigi bilen hüjüm edilýär.
Şol nukdaýnazardan, duzaga düşen gyzlar myhmanhanada köp sanly elhençlige sezewar bolýarlar.
Maskot näme üçin olara zyýan bermäge synanyşýar we näme üçin myhmanhana gaçyp gutuldylar?
Üç gyz jany bilen myhmanhanadan gaçyp bilermi?

Taşlanan myhmanhanada göni ýaýlym başlaýar…

Ulgam

You Kowalap ýören syrly maskotdan gaçyň we taşlanan myhmanhanadan gaçyň!

Taşlanan myhmanhananyň içini gözläp ýörkä, ganly lybas çalýan maskot birden peýda bolýar we üç akymyň yzyndan kowalap başlaýar!
Maskot bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda çalt gaçyň, özüňizi gizläň we yzyndan gaçyň. Maskotyň lybasyndan bir urgy derrew ölüme sebäp bolar (oýun gutarýar).

The Nädip gaçmalydygyňyzy görkezmek üçin maslahatlary we zatlary ulanyň!

Myhmanhananyň harabalyklaryny gözden geçireniňizde dürli zatlara we görkezmelere duşarsyňyz.
Diri galmaga kömek etjek zatlary we görkezmeleri almak üçin otaglaryň her bir ýerini gözläň!
Käbir zatlar gyzlaryň ykbalyny düýpgöter üýtgeder…

This Bu näletmi ?! Göni ýaýlymda ýaşaýan gyzlar, janyna howp salýan burç bilen burçlanýar!

Myhmanhananyň harabalyklaryny gözden geçireniňizde dürli gorkular bilen duşuşarsyňyz. Maslahat almak we gyzlara umytsyz ýagdaýlardan gutulmak üçin tapýan zatlaryňyzy ulanmak üçin daş-töweregiňizi öwreniň.
Gyzlara, kynçylyklaryna garamazdan degip bilersiňiz ... Bu hem näletiň işimi ?!

TERJIME

Io Mio Ikoma (CV: Haruka Yamazaki)

Ana Nana Sakurai (CV: Asuka Nishi)
・ Azusa Şiraishi (CV: Satsumi Matsuda)

STAFF

Er Nyşanlaryň dizaýny: Waon Inui

En Ssenariýa: C-Garden, Inc.
・ Öndüriji: ujujiro Usuda


 • Oýunyň ady: Göni ýaýlym: Izanami myhmanhanasyndan gaçmak
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1523400/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/livestream-escape-from-hotel-izanami/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler
 • Öndüriji: Kureate, Orgesta Inc.
 • Neşirçi: Kureate
 • Ulanyjy reýtingi:🡹407 🡻90 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 10 Iýun, 2021

Izanami-DARKSiDERS myhmanhanasyndan göni ýaýlymdan gaçmak

SIZE: 380 MB


SURATLAR

Livestream Escape from Hotel Izanami-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Livestream Escape from Hotel Izanami-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Livestream Escape from Hotel Izanami-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Livestream Escape from Hotel Izanami-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 10 Öý
 • Prosessor: Intel Core i3-6006U gutardy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel® HD Graphics 520 gutardy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: 16 bit stereo, 48 KHz WAVE faýly oýnap bolýar

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 Öý
 • Prosessor: Intel Core i5-8500 gutardy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1050-den gowrak
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: 16 bit stereo, 48 KHz WAVE faýly oýnap bolýar

Diller:Iňlis, ýönekeýleşdirilen hytaý, adaty hytaý, ýapon*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyLivestream Escape from Hotel Izanami-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLivestream Escape from Hotel Izanami-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz