Little Witch in the Woods (v1.6.22.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Tokaýdaky kiçijik jadygöý mugt göçürip alyň (v1.6.21.0) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

'LUCEREIN ORTU' -da jadygöýler bilelikde ýaşaýarlar. Içinde 'Jadygöý öýi' gurdular dürli sebitleri we şägirt jadygöýlerini ol ýere iberýärler. Şägirt jadygöýler 'Jadygöýleriň öýleriniň' birine baryp, golaýdaky oba we oba adamlaryna kömek etmeli. Eger özüňizi tamamlasaňyz şägirtlik üstünlikli, resmi jadygöý bolup bilersiňiz. Elli okuwçy jadygöý boluň we tejribe gündelik durmuşy! Elli, baş gahryman boluň we şägirtligiňizi üstünlikli tamamlap bilersiňiz, hekaýa bilen dowam ediň .. Amal ediň Jadygöý mekdebinde öwrenen öwredişleriňiz, adamlara kömek ediň we dünýäni gowulaşdyryň. Obadaky jadylaýjy gahrymanlar bilen dostlaşyň we olaryň içki hekaýasyny diňläň.

Olaryň iň gowy dosty bolup bilseňiz, olaryň syryny eşidersiňiz. Döretmek üçin materiallary ýygnaň we işlediň küýzeler! Gazanalar problemalary çözmekde peýdalydyr. Täsin fantaziýa dünýäsini öwreniň. Üýtgeşik ýerleri tapyp bilersiňiz we ol ýerde ýakymly jandarlara duşup bilersiňiz. Özara täsirleşiň dürli jandarlar bilen jadygöýiň kitabynda maglumatlary dolduryň! Gizlin ýer tapyň! Siz alyp bilersiňiz ýörite elementleri ýa-da ol ýerde gysga ýollary tapyň. Täze dostlar bilen söhbet ediň we tagamlaryny biliň. Olara tagamyna laýyk sowgat berseňiz, dostlaryňyza has çalt ýakynlaşyp bilersiňiz. Jadygöý we pişik aýrylmaz taryhy taýdan hyzmatdaşlyk. Dürli ýerlerde ýaşaýan pişikler bilen aragatnaşyk saklaň. Olaryň her bir şahsyýeti ýaly üýtgeşik bolar görnüşleri.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • RPG

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 17-nji maýy
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  10 x64 ýeňiň


 • Prosessor:

  Dört ýadro 3.0 GGs


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  GeForce GTX 660


 • DirectX:

  12-nji wersiýa


 • Saklama:

  4 GB elýeterli ýer


 • Oýun nädip gurulmalyLittle Witch in the Woods (v1.6.22.0)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunLittle Witch in the Woods (v1.6.22.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz