Little Nightmares All Chapters

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Çagalyk gorkularyňyz bilen ýüzbe-ýüz boljak garaňky gülkünç erteki, “Kiçijik gijeler” -e çümüň! Alty kömek gaçmak Maw - indiki naharyny gözleýän bozuk ruhlaryň ýaşaýan giň, syrly gämisi. Syýahatyňyzy dowam etdireniňizde, gaçmak üçin türme hödürleýän iň köp biynjalyk edýän gurjak jaýyny we açyljak syrlardan doly oýun meýdançasyny gözläň. Hyýalyňyzy açmak we çykalga tapmak üçin içki çagaňyz bilen täzeden baglanyşyň.

Dünýänine giriň Gaty az düýş görmek, ýakymly we gümürtik älemi garyşdyrýan enigma başdan geçirmesi. Sary Rainlemgoşar gyza duşmançylykly öýde ýaşamaga we çykmagyň ýoluny tapmaga kömek ediň. Näbelli köşkde oýananda, ony her otagda ugrukdyrmaly. Bu ýerde ýykylmagyň nähili ykbaly, hemme zadyň ölenini görmek isleýän ýeri. Durmuşy siziň eliňizde, duşmanlardan gaça duruň, ahyrsoňy bu geň jaýyň syrlaryny deşmek üçin gyzykly bulgurlary tapyň. Halas bolanlar

Başga bir açlyk sebäpli tutulan Alty janly syçan iýmäge mejbur bolýar. Kagyz bilen örtülen çagalaryň iberilýän aşhanasyna syýahat edýär. Ine, ajaýyp ekiz aşpezler uly toý taýýarlaýarlar we her gezek gözüne girenlerinde Alty yzarlaýarlar. Daşarda okean tolkunlarynyň üstünde Mawyň gämi duralgasyna çykýar. Gämini ulaldyp, alty şaýat semiz ýörişe gatnaşdy, gämilerinden Maw şäherine barýan myhmanlara laýyk geldi. Japaneseapon görnüşindäki naharhana girýärler, iýmit bilen özlerini bezeýärler. Baýramda syrly Hanym, maskaly, geýşa meňzeş Mawyň lideri we Alty düýşündäki aýal gözegçilik edýär. Birnäçe myhman Altydan soň dyrmaşýar, ýöne gaçýar. Başga bir açlyk çekeninde, Nome oňa kolbasa hödürleýär. Muňa garamazdan, Alty ýerine Nome iýýär.

 • Reanr
  • Elhençlik
  • Enigma
  • Halas bolmak

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 1-nji iýuny
 • Öndüriji
  • Bandai Namco studiýasy

 • Neşirçi
  • Bandai Namco studiýasy

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Little Nightmares All Chapters Mugt göçürip almak

  Little Nightmares All Chapters Mugt göçürip almak

  Little Nightmares All Chapters Mugt göçürip almak

  Little Nightmares All Chapters Mugt göçürip almak

  Little Nightmares All Chapters Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7, 64-bit ýa-da Has täze


 • Prosessor:

  Intel Core i3


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  5 GB


 • Oýun nädip gurulmalyLittle Nightmares All Chapters

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunLittle Nightmares All Chapters gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz