Light Fairytale Episode 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Light Fairytale”, erbet imperiýa tarapyndan dolandyrylýan ölüp barýan ýerasty dünýäde döredilen ýapon görnüşindäki RPG seriýasy. Bu taslamanyň maksady, dizaýn we tehnika boýunça garaşylýan ewolýusiýa bilen häzirki platformalarda 90-njy ýyllaryň JRPG-leriniň çümdürilmegini we duýgusyny yzyna getirmek. 2-nji bölüm, soňky bölümiň gapma-garşylygyndan soň başdan geçirmeleri dowam etdirýär. Kuroko bilen birleşmegiň ýoluny gözläp, ýolda syrly kümüş saçly gyz bilen duşuşyp, Çuňluklaryň syrlaryny açanlarynda Haru we Aýaka ýaly oýnaň. Her bölüm özbaşdak oýun bolup, ilkinji oýnamak üçin takmynan 2-den 3 sagada çenli, ähli üstünlikleri we syrlary doly tamamlamak üçin iki esse köpeldiň. Meýletin bolsa-da, statistikalaryňyzy, zatlaryňyzy we başga zatlary yzyna getirmek üçin soňky bölümiňizi öňki bölümden import edip bilersiňiz! neko.works (neko nokat işleýär), Fransiýadan nusgawy düşünjeleriň häzirki zaman görnüşlerini taýýarlaýan bir adam indiý oýun studiýasy. Ozal studiýa tarapyndan çykarylan retro-ylhamly arka ýaryşçysy Super Night Riderler.

Guild Wars 2-de bäsdeşlik oýnamak aňsat, ýöne täze oýunçylar we gaty PvPers üçin kynçylyklar hödürleýär. Guramaçylykly PvP-de kiçi oýunçy toparlaryň arasynda çalt, gaharly oýunlara bökmek ýa-da World vs World söweşlerinde beýleki ýüzlerçe oýunçylara goşulmak kararyna gelseňiz, PvP iň esasy kynçylygy tapjak ýeriňizdir! Tiriýa geçmişi bilen dolulygyna şekillendirilip, onuň geljeginde möhüm rol oýnaýarsyňyz. Üýtgeşik bir häsiýet dörediň, olaryň hekaýasynyň nähili ösýändigini kesgitläň we her bir kararyňyz bilen täze ylhamlary, soraglary we hakykatlary açyň. Guild Wars 2-iň ýokary täsirli, çalt söweşi başdan geçiriň. Herekete hüjüm ediň, duşmanyň zarbalaryndan gaça duruň we söweş meýdanynda agdyklyk etmek üçin beýleki oýunçylar bilen birleşiň! Tirýa, seniň ýaly oýunçylaryň hereketlerine esaslanyp üýtgeýän müňlerçe hekaýa bilen janlanýar. Her gezek oýnanyňyzda nämäni açjagyňyzy hiç wagt bilmersiňiz!

Gelmişek oýunçylar bäş durmuş görnüşiniň birine öwrülmegi saýlaýarlar: Çalt, gorkunç Skulk diwarlara ylgap biler we eňekleri bilen uly zyýan ýetirip biler. Lerks söweşde topdaşlaryny goldamak üçin uçýar we gaz ýerleşdirýär. Jülgeler beýleki durmuş görnüşlerini bejerýär we tuneller, gidra turretleri, diwarlary we beýleki taktiki gurluşlary gurýar. Adesgirt uly taýaklar bilen deňizleri alyp, söweşden çykýar. Netijede, ullakan Onos şeýle bir uludyr we gaty kyn welin, hatda ähli deňiz toparlary hem ony alyp bilmeýär. Ine, oýun oýnamak üçin käbir mysallar: Ynsan serkerdesi duzakly deňiz toparyna saglyk paketlerini we ok-därileri taşlap, pozisiýalaryny goramaga kömek etmek üçin garawul ýaraglaryny iberip biler. Ora-da gelmişek serkerde täze ele salnan ýerlere infestasiýa ýaýratmak üçin täze bir uý ösdürip ýetişdirip bilerdi we has köp keseki ýumurtganyň döremegine mümkinçilik döreder ... Deňiz güýçleri tüpeň, tüpeň, granat, pistolet we beýleki ýaraglary ulanýarlar. Klaster granatlary gizlin Skulklaryň howa çalşygy şahlaryny arassalap biler, ýangyn söndürijiler keseki gurluşlardan we infestasiýalardan gysga işleýärler we serkerde tarapyndan düşürilen güýçler söweş netijeliligini ýokarlandyrýar. Pyýada hüjüm etmek ony kesmeýär, deňiz güýçleri minigunlary we demir tüpeňleri ulanýan “Exosuits” gurup biler we keseki Hiwlere ýokary tizlikli hüjümler üçin jetpaklary enjamlaşdyryp biler.

SURATLAR

Light Fairytale Episode 2 Mugt göçürip almak

Light Fairytale Episode 2 Mugt göçürip almak

Light Fairytale Episode 2 Mugt göçürip almak

Light Fairytale Episode 2 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVidia GeForce GTX 650
 • Saklamak: 2 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyLight Fairytale Episode 2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunLight Fairytale Episode 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz