Life is Strange 2 (Complete Edition)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: DONTNOD güýmenje, Feral interaktiw (Mac), Feral interaktiw (Linux)

Neşir ediji: Square Enix, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux)

Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 26-njy sentýabry

Reanr: Başdan geçirmeler, nokat we basmak, ýalaňaçlyk, başagaýlyk

EPhli EPISODLAR Häzir oýnamak üçin elýeterli!

Doly möwsümi satyn alyň we oýun sumkaňyzy sazlamak üçin 'Arcadia Bay' patch bukjasyny alyň.

Baýrakly “Life is Strange” seriýasy DONTNOD Entertainment-iň täze hekaýasy bilen dowam edýär.

Pajygaly wakadan soň doganlar anan we Daniel Diaz öýlerinden gaçýarlar. Polisiýadan gorkmak we Danieliň täze ýüze çykan telekinetiki güýji - zatlary aňyňyz bilen herekete getirmek güýji bilen iş salyşmak - oglanlar howpsuzlygy üçin kakasynyň dogduk şäheri Puerto Lobosa gitmek kararyna gelýär.

Birden on alty ýaşly anan, Danyýeliň howpsuzlygy, başpena we oňa dogry bilen ýalňyşlygy öwretmek üçin jogapkärdir. Danyýeliň güýji artdygyça, ýaşaýan düzgünlerini anan kesgitlemeli. Kuwwaty gizlin saklaň ýa-da syýahatynda kömek etmek üçin ulanyňmy? Dileg etmek, karz almak ýa-da ogurlamak? Maşgala bilen habarlaşyňmy ýa-da gizleniň?

Esasy aýratynlyklar:

 • Baýrakly hekaýa-hekaýa
 • Daniel hemişe Şondan öwrenýär - we oňa öwredýän zatlaryňyzyň gaty uly netijeleri bar.
 • Ajaýyp wizual we el bilen boýalan dokumalar.
 • Duýgur özboluşly ses ýazgysy Asyl “Life” -yň kompozitory Jonatan Morali-den “Feniks”, “Köçeler”, “Sufjan Stiwens”, “Blok partiýasy”, “Ilkinji kömek kitaby” we ş.m.

SURATLAR

Life is Strange 2 (Complete Edition) Mugt göçürip almak

Life is Strange 2 (Complete Edition) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 ýa-da ondan ýokary (64 bitli operasiýa ulgamy zerur)
 • Prosessor: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) ýa-da AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 650 2GB ýa-da AMD Radeon HD 7770 2GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 40 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: 32 bitli operasiýa ulgamlarynyň goldanylmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5 3470, (3.20 Ghz) ýa-da AMD FX-8350, (4.00 Ghz)
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 970 4GB ýa-da AMD Radeon R9 280X 3GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 40 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: 32 bitli operasiýa ulgamlarynyň goldanylmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň


Oýun nädip gurulmalyLife is Strange 2 (Complete Edition)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLife is Strange 2 (Complete Edition) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz