Last Generation: Survival

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Gaharly itler

Neşirçi: Gaharly itler

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny

Reanr: Hereket, Atyjy, Halas bolmak, Ylym

Oýun, robotlaryň dünýäni eýelän apokaliptikden soňky dünýäde bolup geçýär. Robotlar gozgalaňyndan soň, inersenerleriň ýalňyşlygy sebäpli adam galmady diýen ýaly. Bu howply dünýäde islendik gün iň soňky günüňiz bolup biler. Dürli zatlary gözlemeli we döretmeli, robotlardan, gurallardan we haýwanlardan goramaly. Theeri öwreniň, duşmanlara garşy duruň, gaçybatalga guruň we suwsuzlygyň we açlygyň size diri galmagyna ýol bermäň!

Oýun aýratynlyklary:

Esasy aýratynlyklar:

 • Açyk dünýä
 • NPC-leriň dürlüligi
 • Dünýä gözleginiň elementleri
 • Dereje ulgamy
 • Gije-gündiz üýtgeýän ulgam
 • Ulag
 • Dürli enjamlar
 • Gurluşyk
 • Köp sanly zatlar
 • Hünär
 • Magdançylyk
 • Gurluşyk ulgamy

SURATLAR

Last Generation: Survival Mugt göçürip almak

Last Generation: Survival Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i3 ýa-da Has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 680 / Radeon HD 7770 ýa-da has gowusy

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da Has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon R9 290 ýa-da has gowusy


Oýun nädip gurulmalyLast Generation: Survival

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLast Generation: Survival gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz