Lasagna Boy-DARKZER0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bir tupanly gije, Jon atly lasagna gowşuryjy oglan, birneme daşarda ýerleşýän galanyň golaýyndaky tokaýyň içinde özüni tapdy. Jon kömek gözläp ýörkä, tötänleýin Gilda atly türmede oturan gyz bilen tanyşýan galanyň içinde duzaga düşýär. Jon kapasadaky gyzyň syryny derňeýän mahaly, bu gala diwarlarynyň içinde gizlenip aýdylmadyk elhençlikleri we hemmesiniň merkezinde has garaňky bir syry tapýar.

“Lasagna Boy”, “Gameboy” estetiki bilen başdan geçirilýän gorkunç oýun. Käbir ownuk atyş elementleri bilen birlikde enigma, başdan geçirmeler we platforma garyndysyny birleşdirýär. “Lasagna Boy” özüne çekiji, ýöne özüne çekiji piksel çeperçilik stiline eýe bolup, özüňize “Bu kölegeleriň aňyrsynda näme gizlenýär?” Diýip sorajak yşyklandyryş ulgamyndan peýdalanýar.


 • Oýunyň ady: Lasagna oglan
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1590330/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/lasagna-boy/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Öndüriji: Ajaýyp Rascal studiýalary
 • Neşirçi: Ajaýyp Rascal studiýalary
 • Ulanyjy reýtingi:🡹15 🡻11 Garyşyk
 • Çykan senesi: 18 Iýun, 2021

Lasagna oglan-DARKZER0

SIZE: 165 MB


SURATLAR

Lasagna Boy-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Lasagna Boy-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Lasagna Boy-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Lasagna Boy-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 10 Öý
 • Prosessor: Intel (R) ýadrosy (TM) i7-6700HQ CPU @ 2.6GHz
 • Oryat: 16 MB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 960M
 • Saklama: 411 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Intel (R) Ses görkezmek

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyLasagna Boy-DARKZER0

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLasagna Boy-DARKZER0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz