Land of War – The Beginning (v1.3)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: MS OAMUNLAR

Neşir ediji: MS OAMUNLAR sp. z oo

Çykan senesi:

Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, atyjy, strategiýa

Uruş ülkesi, 1939-njy ýylyň sentýabr aýynda Polşada 2-nji Jahan Urşunyň başlanmagyna bagyşlanan dünýädäki ilkinji, ilkinji atyjy oýun. Onda polýaklaryň nemes çozuşy wagtynda alyp baran bölümleri we söweşleri görkezilýär.

Indi mugt goşmaça DLC ýaragy - Degtyaryow PPD-30, Addons menýusy arkaly oýunda bar.

Uruş ülkesi, 1939-njy ýyldaky 2-nji Jahan Urşunda jemlenen ilkinji wideo oýun. Bu irki uruş şu wagta çenli düýbünden aýryldy. Garaşsyz ösüş studiýasy “MS Games” -yň döredijileri bu boşlugy ilkinji önümçiligi bilen doldurmak kararyna geldiler. Bu oýny ýaňy-ýakynda çykan Ikinji Jahan Urşy bilen baglanyşykly oýunlaryň başlangyjy hökmünde görmek mümkin. Oýun MOHAA ýa-da COD1 ýaly käbir epiki eserlerden ylham aldy we gowy, nostalgiki howany yzyna getirýär.

Köne mekdepde Ikinji Jahan Urşy, "Hormat medaly" ýa-da irki "Çagyryş" ýaly klassiklerden ylham alýar.

Esasy aýratynlyklar:

 • Oýun, beýleki 2-nji Jahan Urşy önümleri bilen suratlandyrylan wakalardan öň ýerleşdirilýär
 • 1939-njy ýyl hiç haçan beýleki işläp düzüjiler tarapyndan ýapylmady
 • Uruş ülkesi adaty esgeriň nukdaýnazaryndan Ikinji Jahan Urşunyň başlanandygyny görkezýär
 • Hakyky reanr klassiklerinden ruhlanan oýun
 • Garaşylmadyk öwrümler bilen dinamiki sýu plotet
 • Ösüşiň FPS oýunlary üçin esasy oýnamak faktorlaryna ünsi
 • LoW gowy, köne mekdep atyjysynyň keşbini we duýgusyny getirýär
 • Oýunlarda onlarça ýarag öň görmedi.
 • Asyl ýerine ýetirilen ähli funksiýalary bilen hakyky modeller.
 • Diňe elita bölümlerinde az mukdarda görkezilen prototip ýaraglary

SURATLAR

Land of War – The Beginning (v1.3) Mugt göçürip almak

Land of War – The Beginning (v1.3) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 x64
 • Prosessor: i5
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX1050Ti
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 25 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 x64
 • Prosessor: i7
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1070
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 25 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyLand of War – The Beginning (v1.3)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLand of War – The Beginning (v1.3) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz