Lady And Blade-TiNYiSO

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu güýçli rol oýnamak duýgusy, çalt depginde geçýän ARPG oýny, çylşyrymly söweş ulgamy, güýçlendiriji hüjüm duýgusy we oýun prosesini süýräp ýörmezlik, ýadaw aýak işi ýok, doly syýahat aladasyz we oýna dürli haýwanlar bolup biler.

Hekaýanyň baş gahrymany, samuraý gylyjyny ulanýan aýal ganhor. Ol seksi we kämillik ýaşyna ýeten - pyçak inçe we ikisi gyzgyn gan bilen romantikany birleşdirmek üçin ajaýyp birleşdirilen. Gowşak şahsyýet söweş meýdanyna ylgaýar, sansyz güýçli duşmanlara garşy söweşýär we gany gül ýaly gülleýär. Şeýle hem, söweş meýdanyndaky gül ýaly, erteki ýaly owadan, ýöne ýiti tikenler alça gülleri ýaly ýykylyp, saýlamaga het eden adamlara zyýan ýetirer.

Oýunda ganhoryň keşbini ajaýyp şekillendirýän dürli ajaýyp eşikler bar. Gara ýüpek cheongsam kämillik ukybyny görkezýär we ägirt uly ýakymly eşikler gözleg üçin dünýäniň her künjegindäki hazyna sandyklarynda gizlenýär.

Oýun tekiz we owadan hereketler, gylyçlaryň ajaýyp sahnalary, gylyçlaryň gysylmagy we duşmanlaryň gykylyklary bilen iň soňky söweş tejribesini yzarlaýar. Öldüriji kombodan başlap, güýçli we çalt jadyly hüjümlere çenli, söweş meýdanyny süpürmek tolgunmasyny kepillendirer. Iň güýçli ganhor bolmak üçin göreşiň! .

Oýunyň ady: Lady we Blade
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1131330/
Reanrlar: Hereket, Indie, RPG
Işläp düzüjiler: Kazuya
Neşirçi: REDTOMBO
Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 3-nji sentýabry

Hanym we Blade-TiNYiSO

SIZE: 7.32 GB (gysylan)


SURATLAR

Lady And Blade-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Lady And Blade-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Lady And Blade-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Intel ýadrosy i5
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 2015-nji ýyldan soň çykan NVIDIA GeForce ýa-da ATI Radeon
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 15 GB elýeterli ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel ýadrosy i7
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GTX1060, RX480 ýa-da has gowusy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 15 GB elýeterli ýer

Oýun nädip gurulmalyLady And Blade-TiNYiSO

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLady And Blade-TiNYiSO gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz