Lacuna A Sci Fi Noir Adventure-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Dünýäni ýatda saklamak neşiri öz içine alýar Lacuna we oýnuň atmosfera ses ýazgysy, ylym dünýäsine çuňňur çümmäge mümkinçilik berýär Lacuna. Mundan başga-da, Güýmenje ýygna neşiriniň girdejileriniň 10% -ini bagyşlaýar Biri ber; a BSGG COVID-19 sanjymlaryny başgalaryň arasynda, hemme ýerde, hemme ýerde üpjün edip biljek başlangyç - özlerine iň zerur bolanlary ileri tutup bilmeýän ýurtlarda ileri tutuň. Munuň üstesine, döredijiniň işini goldamak isleýänler üçin iň oňat warianty Lacuna hasam we gowy zat et şol bir wagtda.

Anotherene bir çilim çukura gaçýar. Aşakdaky binalaryň deňzinde ýalpyldawuk gün ýuwaş-ýuwaşdan çykýar.

Starsyldyzlar ýok bolmanka soňky gezek seredýärin. Hiç hili görkezme bermeýärler. Af * ck bermeýärler.

Bu karary özbaşdak etmeli we gaty gysga wagtda. Mesele, nädip bilemok. Näme üçin edýändigimi bilip bilmedim. Aslynda beýle däl.

Oýlanmaga wagt ýok. Men gitmeli

Ylalaşyk

Siz Neil Conrad, CDI agenti. Adam öldürmek baradaky habardan oýanan bolsaňyz, ýakyn wagtda durmuşyňyzy we tutuş gün sistemamyzy tersine öwürjek işe baş goşýarsyňyz. Sorag beriň, subutnama ýygnaň we ýigrenji hakykat ýüze çykýança bölekleri bir ýere jemläň ... ýa-da ýok.

Yza çekilmeýär

Hekaýa şahalary we hereketleriňize esaslanýar. Yza gaýdyp bolmaz. Elbetde, ahyryna tarap ylgap bilersiňiz - bahany tölemäge garşy bolmasaňyz. Kartlaryňyzy dogry oýnaň, ony janly edip bilersiňiz.

Näçe bararsyňyz?

Käbir soraglaryň dogry jogaby ýok. Maşgalaňyzy goramak üçin dostuňyzy satjakmy? Jemgyýet howpsuzlygynyň deregine ýakyn adamyňyza howp abandyrarsyňyzmy? Parahatçylygy saklarsyňyzmy ýa-da dünýäni dargatýan aýylganç hakykaty aýan edersiňizmi?

Nokat we basyň Başdan geçirmeler?

Klassikler öz döwründe ajaýyp bolsa-da, Lacuna köp başdan geçirilýän oýun tropkalarynyň goşlaryny ýok edýär:

 • Görkezmek we basmak Platformanyň hereketine gözegçilik (WASD / gözegçilik ediji)
 • Her niçigem bolsa gepleşik gepleşikleriniň hemmesini ýeke-ýekeden saýlamak Gaýtalamaýan gepleşikler we saýlawlar
 • Öwreniş dolandyryşy we garşylykly bulaşyklar Çuňňur, hekaýa bilen baglanyşykly syrlar
 • Piksel awy Özara täsir edip boljak islendik zadyň islegi
 • Hekaýa her tapmada saklanýar elmydama öňe sürülip bilner
 • "x muny ýatda saklar" Hakyky saýlawlar we köp gutarmak

 • Oýunyň ady: Lacuna - Sci-Fi Noir başdan geçirmesi
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1364100/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/lacuna-–-a-sci-fi-noir-adventure/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, Indi
 • Öndüriji: DigiTales interaktiw
 • Neşirçi: Güýmenje ýygna
 • Ulanyjy reýtingi:🡹1,242 🡻79 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 20-nji maýy

Lacuna A Sci Fi Noir başdan geçirmesi-Razor1911

SIZE: 665 MB


SURATLAR

Lacuna A Sci Fi Noir Adventure-Razor1911 Mugt göçürip almak

Lacuna A Sci Fi Noir Adventure-Razor1911 Mugt göçürip almak

Lacuna A Sci Fi Noir Adventure-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-Bit
 • Prosessor: Köp ýadroly 2.500 Hz
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: GeForce 750M / GeForce GTX 650
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: TBD

Diller:

Iňlis, nemes, ýönekeýleşdirilen hytaý, ýapon, rus, koreý


Oýun nädip gurulmalyLacuna A Sci Fi Noir Adventure-Razor1911

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunLacuna A Sci Fi Noir Adventure-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz