Labyrinth Legend (v1.3.07)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Labyrinth Legend, hack we slash elementleri bolan RPG hereketidir. Awtomatiki usulda döredilen zindanlary öwreniň, güýçli enjamlary ýygnaň we näbelli, gorkunç duşmanlara garşy söweşiň! Güýçli duşmanlara garşy söweş zyndanda köp howply haýwanlar gizlenýär. Oýunçylar diňe bir enjam edinmeli bolman, eýsem öňe gitmek üçin ýokary derejeli bolmaly. Uly başlyklar ullakan başlyklar zyndanyň çuňlugynda garaşýarlar. Bir synanyşykda olary ýeňip bolmaz. Şeýle-de bolsa, birnäçe söweşde olaryň hereketlerine syn edip, ýeňşiň açaryny kesgitlemeli. Awtomatiki usulda döredilen zyndanlar Zyndanlar her başdan geçirme bilen awtomatiki usulda döredilýär. Içeri girýänçäňiz haýsy howplaryň ýa-da hazynalaryň garaşýandygyny bilmersiňiz. Öz häsiýetiňizi güýçlendirmek üçin enjamlar we zatlar Zindanlaryň içinde dürli enjamlary we zatlary alyp bilersiňiz. Seýrek enjamlar hem özboluşly başarnyklar bilen gelip biler. Coerli hyzmatdaşlyk rejesi Iki oýun oýunyny bir kompýutere birikdirip, dostlaryňyz bilen bilelikde oýnap bilersiňiz. Bazadaky täzelenmeler Täze başarnyklary açyp we bazanyňyz ýaly hereket edýän obada ýaraglary täzeläp bilersiňiz. Gargyşly bir patyşalyk Patyşalygy şa aýal tarapyndan näletlenen bu hekaýalaryň merkezinde goýup bilmersiňiz. Zyndan arassalaň we patyşalykda goýlan näletiň syryny çözüň. Piksel sungatynda döredilen dünýä Bu oýunda görkezilen dünýä piksel-sungat stiline nostalgiki duýgy berýär.

Oýun gaty çuňňur düşündirilmeýär, ýöne akyl, çeýeligi, goranmak we ş.m. ýaly zatlar bilen oýnap, RPG-leri oýnasaňyz we häsiýetiňiz üçin näme edýändigine gowy göz aýlaň. “Uly” statistika ýaly beýleki zatlar häzirki wagtda meniň üçin kän bir many bermeýär, ýöne meniň pikirimçe. Aslynda muny mahabatlandyrylan ýerli kooperatiw sebäpli aldym, ýöne nädip işlemelidigini ýa-da gurmalydygyny tapmakda kynçylyk çekdim. Oýun gollanmasynda ýa-da Google-dan tapyp biljek zadym ýok. Iň soňunda döredijiler üçin goldaw toparyna ýüz tutdum, olar maňa sapakdan soň barda girmek, başga bir nyşan döretmek we şol görnüşde goşmak hakda maňa ýazdylar. Meni 30 minudyň içinde tertipleşdirdiler.

Obadaky esasy üpjünçiligi tamamlandan soň, zyndana gitmäge taýyn. Zyndanlar prosessual taýdan tapgyrlary döretdiler. Her etapda açarly haýwan bar. Şol haýwandan açary alanyňyzdan soň indiki tapgyra geçip bilersiňiz. Belli bir derejä ýeteniňizde başlyk otagyna girersiňiz. Başlyga garşy gazaply söweşde ýeňiş gazansaňyz, dünýä kartasynda täze bir meýdan açylýar. Zynjyrlary eýýäm basyp alanyňyzdan soň islendik wagt täzeden gözläp bilersiňiz we şol ýerdäki talaňçylyk bilen häsiýetiňizi güýçlendirip bilersiňiz. Oýun, esasan, ýokarda görkezilen proseduralaryň gaýtalanmagydyr. Şeýle-de bolsa, piksel sungaty arassa, hereket ajaýyp we oýun oýnamak kyn we endikli.

SURATLAR

Labyrinth Legend (v1.3.07) Mugt göçürip almak

Labyrinth Legend (v1.3.07) Mugt göçürip almak

Labyrinth Legend (v1.3.07) Mugt göçürip almak

Labyrinth Legend (v1.3.07) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel (R) ýadrosy (TM) i3
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 650
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 500 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyLabyrinth Legend (v1.3.07)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunLabyrinth Legend (v1.3.07) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz