KovaaK’s FPS Aim Trainer

LINKLERI OWüklemäge gidiň

KovaaK-nyň FPS maksatly tälimçisini mugt göçürip almak, KovaaK-nyň FPS maksatly tälimçisiniň maksady, oýunçylara öz tälimlerini döretmäge mümkinçilik bermek real gaçmak nyşanlary. Oýunyň içindäki her bir mehanik, ulanyjy kesgitlän profiller bilen dolandyrylýar aparaglar, gahrymanlar, başarnyklar, botlar, botlaryň nädip gaçýandygy, botlaryň nädip maksat edýändigi, kynçylyklar we başgalar ýüzlerçe üýtgeýjiler tarapyndan düzülip bilner. Bu profilleriň hemmesini ýekeje ssenariýa faýlynda ýazdyryp we paýlap bolýar. Türgenleşdirijiňizde myşsa ýadyňyzy sazlaň, ony oýunda ulanyň.

Bug ussahanasyndan ssenariýalary oýnaň (goýberilmezden 30+, bir ýyl soň 850+) Hakyky hereketlendiriji 4 Bu, soňky bir ýylda synag eden we seslenme beren köp sanly ýer titremesi oýunçylarynyň we “Overwatch” ussatlarynyň makullamagyna eýe. Ahyrky towuk aty

Quer titremesiniň köp sanly oýunçysynyň göwnünden turan we üýtgedilen Unreal Motor 4-den ýokary seslenme Uly ussatlar geçen ýylda synagdan geçiren we seslenme berenler
Bäsleşige ukyply FPS-den garaşýan ähli konfigurasiýa opsiýalaryňyz (FOV, aýratyn gorizontal / wertikal syçanjygyň duýgurlygy, açylmadyk çarçuwanyň tizligi, ýarag üçin konfigurasiýa sazlamalary, ýörite oturgyçlar we başgalar).

 • Weaponsaraglaryňyzy dörediň
 • Öz nyşanlaryňyzy dörediň
 • Bot dörediň
 • Botlara nädip gaçmalydygyny aýdyň
 • Botlara nädip maksat edinmelidigini aýdyň
 • Halaýan FPS-ä meňzeş aýratyn ssenariýalary ýerine ýetirmek üçin kynçylyk dörediň
 • Profhli profilleri oýunda ýa-da tekst redaktorlary bilen redaktirläp bolýar.
 • Öz döredijiligiňizi ýükläň Bug ussahanasy beýlekileriň amal etmegi üçin.
 • Reanr
  • Atyş
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 29-njy apreli
 • Öndüriji
  • Meta

 • Neşirçi
  • Meta

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  KovaaK’s FPS Aim Trainer Mugt göçürip almak

  KovaaK’s FPS Aim Trainer Mugt göçürip almak

  KovaaK’s FPS Aim Trainer Mugt göçürip almak

  KovaaK’s FPS Aim Trainer Mugt göçürip almak

  KovaaK’s FPS Aim Trainer Mugt göçürip almak

  KovaaK’s FPS Aim Trainer Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  600 MB


 • Oýun nädip gurulmalyKovaaK’s FPS Aim Trainer

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunKovaaK’s FPS Aim Trainer gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz