Koi

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Dotoyou oýunlary

Neşirçi: Dotoyou oýunlary

Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 22-nji fewraly

Reanr: Tötänleýin, Başdan geçirmeler

KOI bilen tanyşdyrmak

KOI, eýesinden aýrylan ýeke koi balygynyň obýektiwinden göz öňüne getirip, adamzat tarapyndan hapalanan suwlary arassalamak üçin iň soňky umyt bolup, rahat we täsir galdyryjy tejribäni görkezýär. Tolkunlary öwürmek we koi ýeriň aşagyndan çuňňur we jadylaýjy suwlara alyp barjak çeper şekillendirilen sekiz basgançakdan ugrukdyrmak size bagly.

Gorizontda başagaýlyk we rahatlyk

Koi näbelli suwlardan alyp barýarkaňyz, jadylaýjy ses ýazgysy bilen lotos howzunyň durmuşyna çümüň. Geçmişdäki päsgelçilikleri dolandyryp, koi gülleri açmaga we ýeňil balygy boşatmaga ýol açan bulaşyk suwlary arassalaň, ölen şahalaryň içinde gizlenen sazlary ýatda saklaň we ekosistemany dikeldiň.

Hemişe ösýän Koi howuzyny öwreniň

Baýrakly oýunda KOI lotos howzy, kompýuter üçin optimallaşdyrylan janly, ýokary kesgitli wizuallarda görkezilişi ýaly öz durmuşyny dowam etdirýär. Dünýä açylmagyna garaşýar we ýolda ekosistemany dikeltmäge kömek etmeli.

Ruhy rahatlyk

Durmuşyň hakykatlaryndan gaçyň we aňly kanagatlanma derejesine ýetiň.

SURATLAR

Koi Mugt göçürip almak

Koi Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Penjire 7 sp1
 • Prosessor: 2.0 Ghz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: “Shader Model 2.0+” -e ukyply 128mb wideo ýady
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik

Maslahat berilýär:

 • OS: Penjire 7/8/10
 • Prosessor: goşa ýadro 3.0 Ghz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: “Shader Model 2.0+” -e ukyply 256mb wideo ýady
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik


Oýun nädip gurulmalyKoi

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunKoi gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz