Knight Swap

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Knight Swap, tagtada rysar çalşmagyň köne küşt meselesine esaslanýan minimalistik enigma oýny. Her derejedäki maksat, ak rysarlary tagtanyň aýratynlyklaryny ulanyp, gara rysarlaryň ýerleşdirilen ýerine geçirmek (we tersine). Belli bir hereketler bilen hakykatdanam yza gaýdyp bilmeýän birnäçe derejäňiz bar, şonuň üçin hakykatdanam zatlary meýilleşdirmeli. Bu esasanam wyklýuçatelleri görkezýän derejelerde has dogrydyr. Knight Swap-a göz aýlamak ýönekeý oýnuň täsirini berýär. Diňe iki küşt bölegi we çalyşýan ýerleri alýar, şeýlemi? Indiki bilýän zadyňyz, tagtanyň böleklerini süpürip, teleport edip, purgatoriýada basgançaklardan bökýärsiňiz. Bu oýun aňsatlyk bilen oňa mynasyp, men entek dowamyny oýnamadym, hasam beter gyzyklanýan ýaly.

Iki rysar we watandaşlary iki günüň dowamynda birek-biregiň patyşalyklaryny dolandyrmaga mejbur bolansoň, jyns tapawudyny ýeňip geçmeli. Maksatlarynyň, pikirleriniň, özüni alyp barşyň görnüşleri, başarnyklary we başgalaryň arasyndaky meňzeşlikleri tanarlarmy ýa-da tapawutlara ünsi jemläp, şowsuzlyga uçrarlarmy? Käbir bulaşyklaryň has kyn tarapda bolandygyna garamazdan seýrek gaharym gelýär. Güýçlenýän kynçylyk bilen deňagramly ösüş. Bulaşyk dizaýn, adatça aşa uly / çylşyrymly tagtalar ýa-da gaty köp hereket edýän bölekler ýaly beýleki atlarda tapylan duzaklardan gaça durýar, bu çözgütleri has zalym güýç we has başarnykly edýär. Görüň we duýuň, bugda bir gezek ulanylýan enigma oýunlary ýaly bolup biler, diňe şu gezek küşt ýaly düzgün bilen kesgitlenýär, ýöne soraýan bahasy üçin gaty erbet däl.

SURATLAR

Knight Swap Mugt göçürip almak

Knight Swap Mugt göçürip almak

Knight Swap Mugt göçürip almak

Knight Swap Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows XP / Vista / 7/8
 • Prosessor: 2 Ghz goşa ýadro
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9.0c goldaýan grafiki karta
 • Saklama: 150 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik
 • Oýun nädip gurulmalyKnight Swap

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunKnight Swap gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz