Khaos Wind-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Solo dev JT Mitçel tarapyndan işlenip düzüldi.

Khaos Wind, çuňňur giňişlikde gezýän ullakan kolonizasiýa gämisinde bolup geçýän diri galmak gorkunç oýun. Durmuşyňyz bilen gämiden çykalga tapjak bolanyňyzda rehimsiz gorkunç elhençliklerden halas boluň. Haçana çenli diri galarsyňyz?

-Hiç wagt diri galarsyňyz?
- 8 kyn bapdan elhenç tolkunlary halas ediň.
Weaponsaraglaryňyzy täzeläň.
- Haýwanlary ýüzüne uruň.
-Solo indie dev JT Mitçeli goldaň (Utançsyz wilka).


 • Oýunyň ady: Khaos Wind
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/970760/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/khaos-wind/result/
 • Reanr: Hereket, Indi
 • Öndüriji: JT Mitçel
 • Neşirçi: Dos Gatitos oýunlary
 • Ulanyjy reýtingi:🡹5 🡻0 5 ulanyjy syn
 • Çykan senesi: 4 Iýul 2021

Khaos Wind-PLAZA

SIZE: 572 MB

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

Khaos Wind-PLAZA Mugt göçürip almak

Khaos Wind-PLAZA Mugt göçürip almak

Khaos Wind-PLAZA Mugt göçürip almak

Khaos Wind-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i3-403ou
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics 4400
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: (Iň pes grafiki sazlamalar we penjiräniň ululygy 800 x 600 bilen 60 FPS işleýär).

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: AMD RYZEN 5 seriýasy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: AMD RX 400 seriýasy
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Diller:Iňlis*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyKhaos Wind-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunKhaos Wind-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz