Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bombaly otagda ýeke. Dostlaryňyz, “Hünärmenler”, ony ýok etmek üçin zerur gollanma bar. Aöne bir zat bar: Hünärmenler bombany görüp bilmeýärler, şonuň üçin hemmeler bu barada gürleşmeli bolarlar - çalt! Enigma çözmek we aragatnaşyk endikleriňizi synagdan geçiriň, wagt gutarmanka çalt aragatnaşyk saklamaga synanyşýan wagtyňyz, dostlaryňyz bombalary ýok etmek üçin ýaryşýarlar! Tegelekler çalt geçýär, dartgynly, käwagt manysyz we hemişe diýen ýaly gaty sesli. Bombany goramak ýa-da gollanmadan maglumatlary kesgitlemek bolsun, her kimiň möhüm roly bar. ilki bilen oňa pursat berdi we hakykatdanam gutardy.

Indi ikinji gezek oýnaýaryn, sebäbi “Oxenfree” ýaly, dürli netijeleri bermek üçin başga näme karar berip biljekdigimi görmek isledim. Jähennemde bolup, Şeýtandan öňe geçmäge synanyşsa-da, dostluk hakda gowy ahlak hekaýasy bar. Milo bilen Lola ilki bilen meniň üçin nätanyşdy, ýöne wagtyň geçmegi bilen durmuşynyň bölekleri açyldy we men bu ikisiniň biri-biri bilen aýrylmazdygyny, käte-de zyýanlydygyny bilýärin. Oýunyň ahyryna çenli olaryň dostlugyna düşündim we söýdüm. Içýän mehanik, dürli içgiler, dürli gepleşik effektlerini gowy görüň, bu zehin. Şeýle hem, wizuallara, reňklere haýran galmagy bes edip bilemok.

Oýuny ýaňy tamamladym we hezil etdim, şonuň üçin maslahat berýärin, ýöne bu hemmeler üçin däl diýip pikir edýärin. Atmosfera ajaýyp, gahrymanlar gülkünç we üýtgewsiz, ýagdaýlar gyzykly, içmek we oturylyşyk üçin kiçijik oýunlar gyzykly we uzynlygy bahasy gowy (meniň üçin 7 sagat). Visöne wizual roman stilindäki hekaýalara girmeýän bolsaňyz we gahrymanlar gürleşip, gürleşip ýörkä, köp ýöremegi halamaýan bolsaňyz, bu siziň üçin däl. Şol pursatlarda birneme oýun oýnamagy ýetmezçilik edýär, ýöne gowy taraplary bilen öwezini dolýar. Belki has uly býudjet bilen, yzygiderlilikdäki ýaly bu segmentleri gowulaşdyryp bilerler. Men oýnardym!

SURATLAR

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22 Mugt göçürip almak

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22 Mugt göçürip almak

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22 Mugt göçürip almak

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 1.5 Ghz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 256MB DirectX 9 ýa-da has ýokary
 • Saklamak: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyKeep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunKeep Talking and Nobody Explodes v1.9.22 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz