Kamiwaza: Way of the Thief

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: ACQUIRE Corp.

Neşirçi: NIS America, Inc.

Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 11-nji oktýabry

Reanr: Hereket

Mikadonyň köçelerinde diňe kyn adamlar diri galýarlar. Bir adam üçin ýalňyş giden durmuş onuň durmuşyny baky üýtgederdi.

Japanaponiýanyň Edo döwründe döredilen Kamiwaza baýlardan ogurlamak we garyplara bermek isleýän höwesjeň ogry Ebizo ýyldyzlaryny görkezýär. Şeýle-de bolsa, ilkinji işinde özi we halypasy Aýnosuke öz adamlarynyň bigünä parahat ilatyň janyny alýandyklaryna şaýat bolýarlar. Zorlugyň aýylganç görkezilmeginden lapykeç bolan Aýnosuke, Ebizoga ýekeje diri galan ýekeje gyz bilen gaçmagy maslahat berýär.

On ýyldan soň, Ebizo ahlagyna berk ýapyşdy, öz gyzy hökmünde alan ýaş gyz Suzuna bilen dogruçyl we manyly durmuşda ýaşady. Emma Suzuna syrkawlandan soň howpsuzlyk hyýaly dargaýar. Gerekli dermany satyn almak üçin Ebizo agyr maddy kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Jedelli Ebizo, Mikadonyň aşagyna dolanmaga mejbur bolýar, ýöne diňe garyplaryň hatyrasyna ogurlamagy wada berýär.

Ogry ýaly hormat ýolundan ýörersiňizmi? Saýlamak saňa bagly.

Maşgala ilki: Gadyrly adamlar üçin haýsy uzynlyga barardyňyz? Maşgala gatnaşyklary bu täsin ýürekgysgynç ertekide synagdan geçiriler.

Makingasama taryhy: Ogry hökmünde kabul eden kararlaryňyz, köp sanly hekaýalar bilen geljegiňizi kesgitlär.

Ajaýyp aýak işi: Gizlin hereket oýunlary bilen duşmany ýüze çykarmakdan gaça duruň we ogry hökmünde abraýyňyzy artdyryň!

SURATLAR

Kamiwaza: Way of the Thief Mugt göçürip almak

Kamiwaza: Way of the Thief Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 8.1 / 10/11
 • Prosessor: Intel Core i7-4770
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 750
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 8.1 / 10/11
 • Prosessor: Intel Core i5-6600K
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 970
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyKamiwaza: Way of the Thief

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunKamiwaza: Way of the Thief gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz