Jurassic World Evolution Digital Deluxe Edition v1.12.4.52769

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Rowaýata öwrülen Muertes arhipelagynyň adalaryna amal ediň we dinozawrlaryň täsinligini, beýikligini we howpuny janlandyryň. Ylym, güýmenje ýa-da howpsuzlyk üçin durmuşyň hemişe ýol tapýan näbelli dünýäde guruň. Daş-töweregindäki dünýä akyl bilen pikirlenýän, duýýan we reaksiýa berýän bioengineer dinozawrlary. Dinozawrlaryňyza özboluşly gylyk-häsiýetleri, häsiýetleri we daşky görnüşleri bermek üçin durmuşyň özi bilen oýnaň, soňra ýitirilen dinozawr DNK-ny gözlemek üçin olardan peýdalanyň we girdeji alyň. Uly suraty çuňňur dolandyryş gurallary bilen dolandyryň ýa-da ýerdäki ýa-da howadaky kynçylyklara garşy durmak üçin el-ele geçiň. Adalaryňyzy giňeldiň we franşizanyň dürli künjeklerinden we onýyllyk urura sungatynyň baş keşplerini öz içine alýan täze hekaýada öz syýahatyňyzy saýlaň.

Jura World Evolution, oýnaýja attraksionlar we gözleg desgalary bilen urura dünýäsi dinozawr tema seýilgähini gurmaga mümkinçilik berýän işewürlik simulýasiýa oýny. Oýunçylar, dinozawrlaryň DNK materiallaryny almak üçin paleontologlary gazylyp alynýan ýerlere iberýän ekspedisiýa merkezini gurmalydyrlar.[3] Galyndylar merkezinde edilip bilinjek DNK yzygiderliligi täze dinozawrlary açýar we ömri we çydamlylygy ýaly statistikalaryny täzeleýär. Enougheterlik DNK mazmuny bilen oýunçylar dinozawrlary köpeltmek we inkubasiýa etmek üçin Hammond döredijilik laboratoriýasyny ulanyp bilerler. Oýunçylar, boşluklaryny doldurmak we ösmegine ýol bermek üçin häzirki zaman görnüşlerinden DNK-ny dinozawrlaryň genleri bilen birleşdirip, dinozawrlaryň genlerini gowulaşdyryp bilerler. Dinozawrlaryň DNK-syndaky üýtgeşmeler, esasy statistikasyny, şeýle hem agressiwlik derejesinden daşky görnüşine çenli hemme zady üýtgedýär.[4] Oýunda oýunçylara agaç ekmek we suw çeşmelerini döretmek arkaly daşky gurşawy üýtgetmäge mümkinçilik berýän gural bar.

Dinozawrlar, oýnuň esasy özüne çekiji we girdeji gazanýan ýeri, dükanlarda we myhmanhanalarda galan myhmanlarda önüm satmak arkaly pul gazanyp bolýar.[6] Oýun başlanda takmynan 40 dinozawr görnüşini görkezýär.[7] Oýunçylar inkubasiýa edilenden soň her dinozawryň adyny tutup bilerler.[8] Oýunçylar, myhmanlaryň görmegi üçin dinozawrlary öz içine alýan berkitmeler gurmalydyrlar. Iýmitlenýän iýmitiň görnüşi we jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň derejesi ýaly dürli dinozawrlaryň zerurlyklary, sagdyn we kanagatly bolmagy üçin kanagatlandyrylmalydyr.[9] Emeli intellekt tarapyndan dolandyrylýan dinozawrlar, eger daş-töwereginden çykan bolsalar, biri-biri we daşky gurşaw, şeýle hem myhmanlar bilen täsirleşer. Mysal üçin, ýyrtyjy haýwanlar başga görnüşdäki ýyrtyjy haýwanlara hüjüm ederler we ösümlikleri awlarlar.[5] Oýunçylar, şeýle hem, myhmanlaryň göwnünden turmak üçin dürli güýmenje gezelençlerini, restoran we dükan ýaly amatlyklary gurmalydyrlar. Syýahatçylyk merkezleriniň mysaly Gyrosfera ýa-da urura dünýäsinden monorail.[10] Şeýle hem, oýunçylar seýilgähde pul gazanmaga kömek edýän dinozawrlary surata almak üçin oýnuň surat re modeimini ulanyp bilerler we

SURATLAR

Jurassic World Evolution Digital Deluxe Edition v1.12.4.52769 Mugt göçürip almak

Jurassic World Evolution Digital Deluxe Edition v1.12.4.52769 Mugt göçürip almak

Jurassic World Evolution Digital Deluxe Edition v1.12.4.52769 Mugt göçürip almak

Jurassic World Evolution Digital Deluxe Edition v1.12.4.52769 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 (SP1 +) / 8.1 / 10 64bit
 • Prosessor: Intel i5-2300 / AMD FX-4300
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1050 (Miras GPU: GeForce GTX 660) / AMD Radeon 7850 (2GB)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 8 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyJurassic World Evolution Digital Deluxe Edition v1.12.4.52769

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunJurassic World Evolution Digital Deluxe Edition v1.12.4.52769 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz