JoJos Bizarre Adventure All Star Battle R-TENOKE

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Karizmatik gahrymanlary, ajaýyp sungat stili we ýatdan çykmajak söz düzümleri (“areare yare daze…”) bilen tanalýan JoJo-nyň Bizarre başdan geçirmesiniň ýene bir bölümi gelýär! JoJo-nyň geň galdyryjy başdan geçirmesi: Staryldyz söweşi R!

• Hirohiko Arakiniň stiline mahsus ajaýyp wizuallar
JoJo-nyň geň galdyryjy başdan geçirmesi: “All-Star Battle R”, “JoJo” älemini Hirohiko Arakiniň manga janly ýaly güýçli keşpler bilen başdan geçirmäge mümkinçilik berýän iň ýokary çeperçilik stilini özüne çekýär. Indi siz hem Hirohiko Araki tarapyndan döredilen gahrymanlary öz eliňiz bilen erkin hereket edip bilersiňiz we “ゴ ゴ ゴ ゴ characteristic” häsiýetini ulanmak üçin grafika we tekstiň ýygnanýan mangasynyň içindäki ýaly duýup bilersiňiz.

• Johli JoJo ýaýlaryndan 50 oýnalýan nyşan
Jonatan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh we JoJo-nyň Bizarre başdan geçirmesiniň beýleki gahrymanlary birnäçe nesilde ýygnanýarlar! Arhli ýaýlardan 50 oýnalýan gahryman bilen, her hekaýadan meşhur söweşleri başdan geçirip bilersiňiz we dürli älemdäki gahrymanlaryň ilkinji gezek özara täsirleşişini görüp bilersiňiz!

• Dürli oýun rejeleri
JoJo-nyň geň galdyryjy başdan geçirmesi: Staryldyz söweşi R ähli ýyldyz söweş rejesi, Arkada rejesi, onlaýn re, im, garşy reodeim, amaly rejesi we galereýa rejesi. Esasy re Allim, “All Star Battle Mode” diňe bir asyl oýundaky gahrymanlaryň arasyndaky çaknyşyklary däl, eýsem “All-Star Battle R.” -e mahsus bolan täze söweşleri hem öz içine alýar. Dürli sazlamalar we şertler bilen 100-den gowrak söweşde oýnap bilersiňiz. Starhli “Star Battle Mode” gahrymanlar we galereýa re iniminde lezzet alyp boljak täsin suratlar üçin ýörite kosmetiki derileri hödürleýär.

• Oýunyň asyl “All Star Battle” -dan nähili ösendigi
2014-nji ýylda çykan “All Star Battle” ulgamyna esaslanyp, JoJo-nyň “Bizarre Adventures: All-Star Battle R” oýun dizaýny, söweş tempine düzedişler we hit duralgalary we böküş çyzgylary goşmak bilen tejribäni güýçlendirýär. 6-njy bölümdäki anime ses aktýorlaryndan täze ses ýazgylary bilen animasiýa seriýasynyň doly atmosferasy amala aşyrylýar. Asyl “All Star Battle” -ny oýnan janköýerler we täze gelenler bu tejribeden lezzet alyp bilerler.


 • Oýunyň ady: JoJo-nyň geň galdyryjy başdan geçirmesi: Staryldyz söweşi R.
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1372110/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/jojo-s-bizarre-adventure-all-star-battle-r/result/
 • Reanr: Hereket
 • Öndüriji: CyberConnect2 Co. Ltd.
 • Neşirçi: Bandai Namco güýmenje
 • Ulanyjy reýtingi:🡹4,694 32732 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabry

JoJos Bizarre başdan geçirmesi Starhli ýyldyz söweşi R-TENOKE

SIZE: 4.35 GB


SURATLAR

JoJos Bizarre Adventure All Star Battle R-TENOKE Mugt göçürip almak

JoJos Bizarre Adventure All Star Battle R-TENOKE Mugt göçürip almak

JoJos Bizarre Adventure All Star Battle R-TENOKE Mugt göçürip almak

JoJos Bizarre Adventure All Star Battle R-TENOKE Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: AMD FX-4350 ýa-da Intel Core i3-6300
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 770 ýa-da AMD Radeon HD 7950
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound goldaýar

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: AMD FX-9590 ýa-da Intel Core i5-5675C
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 1060 ýa-da AMD Radeon R9 390
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound goldaýar

Diller:Iňlis, fransuz, italýan, nemes, ispan - ispan, ýönekeýleşdirilen hytaý, adaty hytaý, ýapon*Koreý
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyJoJos Bizarre Adventure All Star Battle R-TENOKE

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunJoJos Bizarre Adventure All Star Battle R-TENOKE gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz