Jack Nicklaus Perfect Golf

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: PERFECT PARALLEL

Neşir ediji: Perfect.Golf, Inc.

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 3-nji maýy

Reanr: Simulýasiýa, strategiýa

Jek Niklaus Perfect Golf, Perfect Parallel Studiosynyň garaşsyz oýun döredijisi we Perfect.Golf Inc. tarapyndan neşir edilen indiki nesil golf oýny.

Resolutionokary çözgütli wizuallar, ýokary derejeli uçuş fizikasy, çeper uçuryş monitorlarynyň kömegi bilen işlenip düzülen, Jek Niklaus Perfect Golf şu güne çenli çykan golfyň iň gowy simulýasiýasydyr.

Jek Niklaus ajaýyp golf

Meşhur golf meýdançasynyň dizaýneri Jek Niklaus, belki-de, dünýädäki baýrakly kurslar portfelinden başga-da, oýnuň iň möhüm wakalary üçin ýer geçirýän ýerlerinden başga-da, 18 sany uly çempionatda ýeňiş gazanmagy bilen iň meşhurdyr - Perfect Golf bilen bilelikde size täze bir zat getirdi. Golf oýny. Niklaus tarapyndan döredilen ajaýyp golf meýdançalarynyň köpüsiniň ýakyn aýlarda “Perfect Golf” üçin çykarylmagyna, şeýle hem hakyky dünýä gelmedik dizaýnlaryň köpüsine garaşyň

Oýun oýnamak tertibi

Adaty oýun, “StrokePlay”, “MatchPlay” we “Skins” gol salmak usullary we goldawlary, “Foursomes” we “Greensomes” (Alternate Shot), Has gowy top we Scramble ýaly 20-den gowrak dürli oýun oýnamak reesimi bilen gelýär.

Mundan başga-da, ulanyjylara öz oýnamak usullaryny döretmäge we jemgyýet bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýän onlaýn MOP redaktory elýeterli bolar.

Köp oýunçy

Oýun, oýnamak we onlaýn oýunçylary tapmakda üznüksiz tejribe bermek üçin deňeşdirme we kursy barlamak bilen toplumlaýyn köp oýunçy lobbisine eýe. Myhmanhana baryp, söhbetdeşlige goşulyň we oýnamak üçin oýun tapyň ýa-da parol bilen goralýan onlaýn oýun ulanyp, size we dostlaryňyza şahsy oýun guruň

Örän takyk we jikme-jik kurslar / kurs ýasama

Oýun, sürüjilik aralygy we ýörite tejribe desgasyny öz içine alýan 12-den gowrak kurs bilen bilelikde gelýär. Officialhli resmi kurslarymyz hakyky dünýä bilen doly baglanyşyklydyr, şonuň üçin günüň dogmagy we ýylyň güni üçin dogry ýerde ýerleşmegi.

SURATLAR

Jack Nicklaus Perfect Golf Mugt göçürip almak

Jack Nicklaus Perfect Golf Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XP
 • Prosessor: 2 ýadro jübüti E8400 @ 3.00 Ghz. 3.00 Ghz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 512MB wideo RAM bilen DX9 gabat gelýän wideo karta
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 3 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9.0c gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: Windows XP menýu oklarynda görkezilmegi üçin Unicode talap edýär. Şeýle hem iň pes spesifikasiýalarda esasy menýuda pes grafiki hil sazlamasy ulanylmaly

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 / 8.1 / 10
 • Prosessor: Dört ýadro
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 770
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 3 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9.0c gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: DirectX 11 gabat gelýär


Oýun nädip gurulmalyJack Nicklaus Perfect Golf

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunJack Nicklaus Perfect Golf gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz