Iron Harvest Operation Eagle-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Demir hasyly - Bürgüt operasiýasy” 1920+-nji ýyllaryň alternatiw hakykatynda döredilen Demir Hasyl dünýäsiniň täze meşhurlygydyr.

Uruş hiç wagt gutarmaýar…

Beýik Uruşdan soň dünýä başagaýlyk edýär we serhetler täzeden çekilýär. Usoniýa 20-nji asyry “Amerikanyň asyry” etmek isleýär, kölegedäki köne duşman häkimiýeti ele geçirmäge synanyşýar.

Täze kampaniýa

25 minutdan gowrak täze kinematika we onlarça täze ýaranlar we duşmanlar bilen 7 kyn missiýada bir oýunçyda ýa-da bilelikde bilelikde “Demir hasyly” kampaniýasyny başdan geçiriň.

Täze bölüm: Usoniýa

Amerikanyň Usoniýa bileleşigi Beýik Uruşdan daşlaşdy we Europeewropanyň köne elitalary tarapyndan duýulmadyk ykdysady we harby güýç boldy. Usoniýa ezilenlere umyt çyrasy bolup, hemmelere erkinlik we adalat getirip biler ýa-da güýç synaglaryna boýun bolup, ilki demir bilen höküm sürýän täze imperiýa bolup biler. Addonda ABŞ-nyň 1920+ wersiýasy bolan “Usonia” täze bölümi bar. Bu toparlar üçin 30-dan gowrak täze pyýada goşun bölümi, mehanlar we binalar.

Täze bölümiň görnüşi: Howa bölümleri!

Asmana çykyň we ähli toparlar üçin täze dirishipabl bölümleriniň girizilmegi bilen dünýäni basyp alyň. Bu irki uçýan maşynlar çalt asman welosipedinden başlap, Uson gahrymany Admiral Masonyň ägirt uly söweş gämisine çenli dürli synplarda bolýar, islendik ýerden geçip, ýokardan ölüm iberýär. Erkekleriň iň batyry, duşman hatarlarynyň aňyrsynda howply tabşyryklary ýerine ýetirýän paraşutçy bolýar. Strategiýalaryňyzy uýgunlaşdyryň we demir hasylynyň ähli toparlary üçin goranyşy täze howa garşy mehanika bilen taýýarlaň!


 • Oýunyň ady: Demir hasyly: - Bürgüt DLC operasiýasy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1341702/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/iron-harvest/result/
 • Reanr: Strategiýa
 • Öndüriji: Patyşa sungaty
 • Neşirçi: Çuň kümüş
 • Ulanyjy reýtingi:🡹117 🡻44 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 27-nji maýy

Demir hasyly operasiýasy Bürgüt-KODEX

SIZE: 22,7 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we aşakdaky DLC-ni öz içine alýar:

> Demir hasyly: - Artbook + OST
> Demir hasyly: - Ruswiet ynkylaby
> Demir hasyly: - Bürgüt operasiýasy
> Demir hasyly: - Derini öňünden sargyt ediň

Oýun v1.2.0.2338 rev 52476 täzelendi. Täze zatlar barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga serediň.
https://store.steampowered.com/news/?appids=826630


5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Iron Harvest Operation Eagle-CODEX Mugt göçürip almak

Iron Harvest Operation Eagle-CODEX Mugt göçürip almak

Iron Harvest Operation Eagle-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 10 x64
 • Prosessor: Intel (R) ýadrosy (TM) i5-4460 ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 960 ýa-da AMD ekwiwalenti, 4 GB VRAM
 • DirectX: 11-nji wersiýa

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 x64
 • Prosessor: Intel (R) ýadrosy (TM) i7 8700k ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Grafika: GeForce RTX 2060 ýa-da AMD ekwiwalenti, 4 GB VRAM
 • DirectX: 11-nji wersiýa

Diller:

Iňlis*Fransuz, Italýan, Nemes*Ispan - Ispaniýa, Polýak*Rus*Çeh, Koreý, Portugaliýa - Braziliýa, plönekeýleşdirilen hytaý, adaty hytaý, türk
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyIron Harvest Operation Eagle-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunIron Harvest Operation Eagle-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz