Iron Danger v1.02.05-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Demir howpy, özboluşly wagt manipulýasiýasy bilen taktiki söweş oýny. Öň oýnalýan oýunlaryň taktiki çuňlugyny real wagt oýunlarynyň tolgundyryjy hereketi bilen garyşdyrýan kombinasiýa.

Dürli başarnyklary we ýokary interaktiw gurşawy ulanyp, iki simwolly partiýaňyz bilen kyn duşuşyklary çözüň.

Belki, duşmany oda ýakyp, dogry barbeke üçin däne meýdanyna taşlarsyňyz, ýa-da duzak gurup, olaryň üstüne agaç ýykarsyňyz. Saýlawlar tükeniksiz we öz çemeleşmäňizi özüňiz çözersiňiz!

Wagtyň geçmegi bilen gözegçilik edip bilersiňiz

Demir howpunyň özeni, özboluşly wagt gözegçilik mehanikidir. Islän wagtyňyz dürli strategiýalary we hereketleriň kombinasiýalaryny synap, tabşyrylan ýumuş üçin dogry birini tapýançaňyz, 5 sekuntda wagtyňyzy yzyna öwrüp bilersiňiz.

Wagt manipulýasiýasy hakyky söweş söweş oýunlaryny has adaty, taktiki öwrüm esasly söweş oýunlarynyň dolandyryşlary bilen birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu taktiki söweşe enigma meňzeş element berýär, sebäbi mümkin bolmadyk kynçylyklary öz peýdasyna öwürmek we ajaýyp netije üçin gahrymanlaryňyzyň hereketlerini sinhronlamak üçin täze çemeleşmeleri yzygiderli synap bilersiňiz.

Sen ölersiň, ýöne şowsuz bolmaz!

Demir howpy belent çöketlikler, ilkinji tokaý we adaty köller ... şeýle hem janly taňrylar we polat haýwanlary dünýäsinde guruldy. Taňrylara garşy gozgalaň eden we goragyny terk eden adamlaryň mekany bolan Kalewala şäheri, gorag astyndaky şäherler, deňiz ýollary we tokaý ýerleri bilen gurşalan bu dünýäniň ortasynda şöhle saçýar.

Emma doňan demirgazykdan jadygöý şa aýal, Kalewalanyň hojaýynlaryndan ar almak üçin öz goşunyna ýolbaşçylyk edýär. Godser ýüzünde hudaýlaryň ýaşan günlerinden gadymy harabaçylyklar, ýatdan çykarylan güýçleri açmak, adamlary synamak we dünýäni yzarlamaga synanyşmak üçin açylýar.

Wagtyň we ölümiň üstünden höküm sürýän gadymy güýje eýe bolan ýiti akylly oba gyzy Kipuna roluny alarsyň. Kalewala şäheri bilen jadygöý şa zenany Lowhee tarapyndan dolandyrylýan Demirgazyk raýatlarynyň goşunlarynyň arasynda söweşe gireniňizde, oňa gözegçilik etmek üçin akyl-paýhasyňyzy ulanmalysyňyz.

Siziň wezipäňiz, güýji özleşdirmek, ony adamzadyň goragy üçin ulanmak, duşmanlaryňyz bolsa ony bütinleý ýok ​​etmek hyzmatynda ulanmaga synanyşarlar.

 • Wagtyň yza gaýtarylýan mehanikasyny ulanyň we real wagt we öwrüm esasly söweşiň iň gowy taraplaryny özünde jemleýän taktiki söweşe başlaň.
 • Mümkin bolmadyk kynçylyklara garşy üstünlik gazanmak üçin ýokary interaktiw gurşawy ulanyň.
 • Iň köp hyýal dünýäsinde başdan geçirmeler we fin halk döredijiliginden ruhlanan özboluşly ýaşaýjylary bilen tanyşmak.
 • Ykbalyňy amala aşyrmak üçin epiki başlyk haýwanlara garşy göreş.
 • Öwürmek ýok; keşpleriň ösüş depgini hekaýa we her söweş meselesi tarapyndan dolandyrylýar.
 • 15+ sagat oýun

 • Oýunyň ady: Demir howpy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/899310/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/iron-danger/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
 • Işläp düzüjiler: Hereket toparynyň studiýalary
 • Neşirçi: Daedalic güýmenje
 • Çykan senesi: 25-nji mart, 2020-nji ýyl

Demir howpy v1.02.05-PLAZA

SIZE: 9.08 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we aşakdaky DLC-ni öz içine alýar:

> Demir howpy - ses ýazgysy
> Demir howpy - Grafiki roman
> Demir howpy - Goldaw bukjasy

Täze zatlar barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga serediň
https://store.steampowered.com/news/?appids=899310


SURATLAR

Iron Danger v1.02.05-PLAZA Mugt göçürip almak

Iron Danger v1.02.05-PLAZA Mugt göçürip almak

Iron Danger v1.02.05-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bitli Windows 10
 • Prosessor: Intel CPU Core i5 3.3GHz / AMD CPU FX-8320
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 960 3GB / AMD R9 280 3GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 14 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9.0c gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bitli Windows 10
 • Prosessor: Intel CPU Core i7 4.00GHz / AMD Ryzen 5 2600
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 6GB
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklama: 14 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9.0c gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalyIron Danger v1.02.05-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunIron Danger v1.02.05-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz