Into the Radius VR v1.0.4036

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Radius” -a diňe “Wirtual Reality” nauşnikleri üçin işlenip düzülen ýekeje oýunçy diri galýar. Apokaliptikden soňky Peçorsk radius zolagyndan geçiň, bagyşlanmaýan distopiýa gurşawynda ýaşamak üçin göreşýän wagtyňyz fizika esasly täsirleşme, hakyky ýarag bilen işlemek we keýpsiz atmosfera adrenalin nasosyňyzy alar. Açyk dünýäde gözleg, daga çykmak, gizlinlik we dinamiki gije-gündiz aýlawy. Bu gümürtik çümdüriji VR diri galan atyjy, “sideol ýakasyndaky piknik” bilen ylham aldy 1987-nji ýylda “Peçorsk wakasy” asuda Sowet dag şäheri üçin hemme zady üýtgetdi. Alserli ýaşaýjylar bu wakany gysga ýer titremesi diýip häsiýetlendirdiler, tozan bulutlarynyň asmana göterilmegine sebäp boldy we hiç zat görünmeýärdi. Tozan gutaransoň, asmanda gara külüň ýüzüp ýören ullakan goýy-gyzyl orbini görendiklerini aýtdylar.

2002-nji ýyla çenli Birleşen Milletler Guramasynyň Peçorsk Committeeörite Komiteti (UNPSC) Peçorsk radiusynyň töweregindäki çykaryş zolagyny dolandyrýar we hiç kime UNPSC hünärmenlerinden daşlaşmaga rugsat berilmeýär. Içinde düýbünden taşlandy we izolirlenen we gabalan ýer hökmünde dur. Myş-myşlar, dildüwşükler we rowaýatlar peýda bolmagyny dowam etdirýär - bir wagtlar ümsüm dag sebitinde ýaşaýan ajaýyp artefaktlara, ölüm howply anomaliýalara we geň zatlara degişlidir. Islän wagtyňyz öwrenmek üçin birnäçe mil we mil tokaýlar, batgalyklar we çöken senagat harabalyklary bar. Carefulöne seresap boluň: Radius ýoýulmalar, ýyldyrymlar ýa-da zäherli gaz ýaly geň, ölüm howply anomaliýalardan doludyr, akmak ýa-da ýakynlaşmaga ýeterlik batyrgaý adamlara zyýan ýetirip biler we duşmançylykly güýçler - Bölekler, Mimika, Atyjylar we Radiusda aýlanyp ýörler. we aw awlamak. Hakyky kartaňyz bilen geziň, iş ýoluňyzy meýilleşdiriň, päsgelçiliklerden geçiň, gaçybatalga ýerlerini gözläň, talaň keşlerini açyň we öldürilmezlige synanyşyň. Iň bolmanda ýygy-ýygydan däl. AKM Kalaşnikow, premýer-ministr Pistolet Makarowa, SKS Karbine, M9 Beretta, PPsh, FN SCAR we başga-da köp sanly nusgawy ýarag ýaragyny görkezmek. Hakyky täsirleşme, dürli ok görnüşleri bilen el bilen magazineurnal ýüklemek we ýarag goşundylary.

Weaponsaraglaryňyza üns beriň - zeper ýetse ýa-da ýagdaýy ýaramazlaşsa, dykylyp başlar. Ot açmazdan ozal howpsuzlygy öçüriň! Hakyky ok fizikasy baýlyga sebäp bolýar we oklar dürli materiallara aralaşyp biler. Onlyeke-täk diri galmagyň serişdesi detektoryňyz bilen gözlemek, artefaktlary awlamak we bazadaky üzüm UNPSC iş stoly arkaly size tabşyrylan tabşyryklary ýerine ýetirmekdir. Gizlinlik, dymmak we meýilleşdirmek Radius zonasyndaky iň gowy dostlaryňyz. Theerde nädip gezmelidigine düşüniň, haýal hereket ediň, gaplaň, ýapyşyň, gizläň we töweregiňizdäki howplardan ägä boluň! Syýahatyňyz üçin gerekli enjamlary gaplaň we çydamlylygyňyzy we ok-därileriňiziň peselmegine ýol bermäň. Hakyky gündiz / gije siklini öz peýdasyna ulanyň - gündizine talamak we gözlemek üçin arkaýyn boluň, ýuwaşlyk bilen gizläň we gijäniň aşagynda duşmanlaryňyzdan gaçyň.

SURATLAR

Into the Radius VR v1.0.4036 Mugt göçürip almak

Into the Radius VR v1.0.4036 Mugt göçürip almak

Into the Radius VR v1.0.4036 Mugt göçürip almak

Into the Radius VR v1.0.4036 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Grafika: Geforce 1070 6 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Oýun nädip gurulmalyInto the Radius VR v1.0.4036

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunInto the Radius VR v1.0.4036 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz