Interstellar Space Genesis Evolving Empires-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Galaktikanyň sabyrlylygy inçe bolýar. Wagt gysga bolýar we indi ýaşaýjylarynyň çagalyk oýunlaryna çydap bilmeýär. Acesaryşlary entek ýaş bolsa-da, oýnamak üçin wagt gutardy we işe wagty başlandy. Tagt boş ýatyp bilmese-de, çaga üçin ýer ýok. Taýýarmy ýa-da ýokmy, halanýan çagalarynyň barlygyny almagynyň wagty geldi. Köpüsi gowşasa-da, iň bolmanda biri ýokary potensialyna ýetmek üçin ýaryşyny ösdürmeli we ösdürmeli. Galaktikanyň ykbaly we ony öý diýip atlandyrýan köp sanly siwilizasiýa ýakyn wagtda oňa bagly bolup biler.

Giňeltmek

Bu giňeliş, oýna iki sany täze aýratynlyk, Ewolýusiýa we kiçi siwilizasiýalar getirýär. Bu aýratynlyklar özbaşdak täze mazmun bilen üpjün etse-de, bu giňeliş 7 täze lider we 2 täze aýdym sazyny hem öz içine alýar!

Ewolýusiýalar (Täze oýun oýnamak aýratynlygy)

Täze oýun stillerini öwreniň we ýokary assimetrik kosmos medeniýeti agaçlaryny ornaşdyrmak arkaly strategiýalaryňyzy ösdüriň.

Ewolýusiýalar, oýundaky her ýaryşa laýyk gelýän özboluşly, tematiki we ýokary assimetrik kosmos medeniýet agaçlaryny üpjün edýär. Köp oýun açmak üçin köp partiýaly perkleri üýtgedýär, dürli ýollar we öwrenmek üçin randomizasiýa mümkinçilikleri bilen, başdan geçirmeli gyzykly täze strategiýalarda kemçilik ýok. Täze gapylar açylansoň, beýlekiler ýapylyp biler, sebäbi imperiýaňyzy berkitmek, ony nädip ösdürmelidigini kesgitläniňizde berk strategiki kararlar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz.

Her bir ewolýusiýa agajy, öz ýakynlygyndan peýdalanmak üçin bellenen ähli ýaryşlar ýaly öz jynslary bilen ulanylýar. Hawa, ähli ýaryşlary aýdanymyzda, hakykatdanam ähli jynslary göz öňünde tutýarys, sebäbi islendik giňişlik ýaryşy hem özboluşly ewolýusiýa agajyny alar!

Kiçi siwilizasiýalar (Täze oýun oýnamak aýratynlygy)

Dürli üýtgeşik ownuk siwilizasiýalar bilen gatnaşyklary tapyň, gözläň we gatnaşyk guruň we peýdalaryny alyň ... ýa-da ýok ediň we başgalaryna berýän peýdalaryny inkär ediň. Saýlamak size bagly.

Kiçi siwilizasiýalar, ýüze çykarylmagyna garaşýan galaktikanyň hemme ýerinde tötänleýin ýaýran uruşdan öňki siwilizasiýalary hödürleýär. Olary tapmak kyn bolsa-da, ynamyny gazanmak has kyn we olar bilen has çuňňur gatnaşyklaryň artykmaçlyklaryny gazanmak isleýänler, hakykatdanam kimdigine düşünmek üçin wagt sarp etmeli bolarlar. Şeýle-de bolsa, çalt bolmaly bolarsyňyz, şeýle güýçli bonuslar ünsi özüne çeker we beýle güýjüň nädogry eliňize düşmegini islemersiňiz.

7 dürli kategoriýa kiçi siwilizasiýa we her kategoriýada üç sany ownuk siwilizasiýa bilen, elmydama açyljak syrlar bar, sebäbi galaktikaňyzda haýsy siwilizasiýalaryň bardygyny anyk bilmersiňiz!

Täze ýolbaşçylar

Her kiçi siwilizasiýa kategoriýasyndan bir wekil, jemi 7 täze lider, özüňiz ýaly güýçli imperiýa üçin işlemek üçin başarnyklaryny ulanmaga mümkinçilik garaşýar. Bu, elbetde, ilki bilen olaryň ynamyna mynasypdygyny subut etseň.

Täze saz

2 Ewolýusiýa we kiçi siwilizasiýalar tarapyndan ylhamlanan goşmaça “Starmap” ýollary.


 • Oýunyň ady: Styldyzlar arasyndaky giňişlik: Gelip çykyş - Ösýän imperiýalar
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1974170/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/interstellar-space-genesis/result/
 • Reanr: Indi, strategiýa
 • Öndüriji: Praksis oýunlary
 • Neşirçi: Praksis oýunlary
 • Ulanyjy reýtingi:🡹11 🡻4 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 25-nji maýy

Styldyzlararasy kosmos Genesi Ösýän Imperiýa-Razor1911

SIZE: 4,24 GB

esasy oýun (v1.4.0), Tebigy Kanun DLC, Evolving Empires DLC, ses ýazgysy

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

Interstellar Space Genesis Evolving Empires-Razor1911 Mugt göçürip almak

Interstellar Space Genesis Evolving Empires-Razor1911 Mugt göçürip almak

Interstellar Space Genesis Evolving Empires-Razor1911 Mugt göçürip almak

Interstellar Space Genesis Evolving Empires-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bitli Windows 10 / 8.x / 7
 • Prosessor: 2.5 GHz Intel Core 2 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 4000 seriýasy / ATi Radeon HD 4650 seriýasy / NVidia GeForce GT 610 ýa-da şoňa meňzeş / ýa-da 1GB + wideo ýady bolan grafiki karta
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 7 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DX11 gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: Iň pes çözgüdi: 1280 x 720

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bitli Windows 10 / 8.x / 7
 • Prosessor: 3.5Ghz Intel Core i5 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: 1GB NVidia GTX 660 ýa-da has gowy / 1GB ATI HD7850 ýa-da has gowusy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 7 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DX11 gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: Maslahat berilýän karar: 1920 x 1080

Diller:Iňlis*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyInterstellar Space Genesis Evolving Empires-Razor1911

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunInterstellar Space Genesis Evolving Empires-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz