Internet Cafe Simulator v12.09.2020

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Internet kafe simulýatoryny mugt göçürip almak internet kafe işidir simulýasiýa oýny. Dünýädäki iň gowy internet kafesini guruň!

Oýunyň içinde giňişleýin iş ýerini gurup we dolandyryp bilersiňiz. Şäherde aragatnaşyk saklap boljak köp çäreler we adamlar bar. Jaýyňyzyň we dükanyňyzyň kärendesini tölemeli. Sen hökman müşderileriňizi kanagatlandyryň. Has owadan we güýçli oýun kompýuterlerini gurmaly. Isleseňiz bikanun iş hem edip bilersiňiz. Carefulöne seresap boluň, bahasy gaty agyr bolup biler. Oýunda kompýuterde köp sanly programma bilen internet kafäňizi ösdürip bilersiňiz. Bikanun baha bermek üçin hatda adamlary hakyna tutup bilersiňiz. Super Worldbox

Täze ýerleri kärendesine alyp, internet kafäňizi giňeldip bilersiňiz. Oýunda edip bilersiňiz kripto pul satyn al. Dogry maýa goýumlary bilen internet kafäňizi ösdürip bilersiňiz. Meşhur oýunlary satyn alyp, adamlaryň internet kafäňize gelmek ähtimallygyny artdyryp bilersiňiz. Managementhli dolandyryş we meýilleşdiriş siziň eliňizde bolar. Seresap boluň we bankrot bolmaň!

 • Tapgyryň ikinji oýnunda has jikme-jik we dürli täze mehanikler bar.
 • Ajaýyp internet kafe guruň. Köçe garakçylaryna we garakçylara puluňyzy almaga ýol bermäň. Hat-da kafäňize bomba zyňyp bilerler.
 • Rainagyşly günlerde has köp müşderini özüne çekip bilersiňiz. Tehnologiýa agajyndan ösdürmek isleýän endikleriňizi artdyryň. Işewürlik bilen meşgullanarsyňyzmy ýa-da dawa ussat kafesini goramakda?
 • Doganyňyzyň bergisini üzmek üçin pul gazanmaly!
 • Garawul saklaň. Müşderileriňiz üçin nahar taýýarlaň. Elektrik togunyň kesilmegi üçin generatorlary guruň.
 • Kompýuterleri gowulandyrmak. Oýun ygtyýarnamalaryny satyn alyň. Müşderileri begendiriň. Harabalygy uly kafe öwüriň.
 • Edepli adam hökmünde kadaly dowam edip biler. Ora-da düýbünden bikanun işe gatnaşyp bilersiňiz.
 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry
 • Öndüriji
  • Cheesecake Dev

 • Neşirçi
  • Cheesecake Dev

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Internet Cafe Simulator v12.09.2020 Mugt göçürip almak

  Internet Cafe Simulator v12.09.2020 Mugt göçürip almak

  Internet Cafe Simulator v12.09.2020 Mugt göçürip almak

  Internet Cafe Simulator v12.09.2020 Mugt göçürip almak

  Internet Cafe Simulator v12.09.2020 Mugt göçürip almak

  Internet Cafe Simulator v12.09.2020 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel goşa ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Oýun nädip gurulmalyInternet Cafe Simulator v12.09.2020

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunInternet Cafe Simulator v12.09.2020 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz