Internet Cafe Simulator-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Dünýädäki iň gowy internet kafesini guruň!
Internet Cafe Simulator, internet kafe biznes simulýasiýa oýny. Oýunyň içinde giňişleýin iş ýerini gurup we dolandyryp bilersiňiz. Şäherde aragatnaşyk saklap boljak köp çäreler we adamlar bar. Jaýyňyzyň we dükanyňyzyň kärendesini tölemeli. Müşderileriňizi kanagatlandyrmaly. Has owadan we güýçli oýun kompýuterlerini gurmaly. Isleseňiz bikanun iş hem edip bilersiňiz. Carefulöne seresap boluň, bahasy gaty agyr bolup biler. Oýunda kompýuterde köp sanly programma bilen internet kafäňizi ösdürip bilersiňiz. Bikanun baha bermek üçin hatda adamlary hakyna tutup bilersiňiz. Täze ýerleri kärendesine alyp, internet kafäňizi giňeldip bilersiňiz. Oýunda kripto pul satyn alyp bilersiňiz. Dogry maýa goýumlary bilen internet kafäňizi ösdürip bilersiňiz. Meşhur oýunlary satyn alyp, adamlaryň internet kafäňize gelmek ähtimallygyny artdyryp bilersiňiz. Managementhli dolandyryş we meýilleşdiriş siziň eliňizde bolar. Seresap boluň we bankrot bolmaň!


 • Oýunyň ady: Internet Kafe Simulyatory
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1136160/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/internet-cafe-simulator/result/
 • Reanrlar: Başdan geçirmeler, Indi, simulýasiýa
 • Işläp düzüjiler: Kokopo
 • Neşirçi: Peýnir
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 25-nji oktýabry

Internet Kafe Simulyator-KODEX

SIZE: 1.80 GB


SURATLAR

Internet Cafe Simulator-CODEX Mugt göçürip almak

Internet Cafe Simulator-CODEX Mugt göçürip almak

Internet Cafe Simulator-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: 2 GGs goşa ýadro protsessor
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics 4000 ýa-da has gowusy
 • Saklama: 4500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: 2,5 GGs goşa ýadro protsessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 970 / Radeon RX470 ýa-da has gowusy
 • Saklama: 5 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyInternet Cafe Simulator-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunInternet Cafe Simulator-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz