International Space Banana

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Cool Scooter Programma üpjünçiligi

Neşir ediji: PQube Limited

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 31-nji marty

Reanr: Simulýasiýa, başdan geçirmeler, tötänleýin

Biz diňe bir wada berýäris. Siz bolsaňyz:

✅ Bananaphobe

An Bananaphile

Ly Diňe bir banan

Bu oýun sizi ýigrener HEMMESI.

... ýöne esasanam banan. Esasanam olar.

Aýlanmak ... Umytsyzlyk bilen

BOUNCE… Gözegçiliksiz

GÖRNÜŞ… Elmydama

Esasy aýratynlyklary

Kapitanyň gündeligi - BANANANA kody

“… Näme bolandygyny bilemok, ýöne adam, men banan…

Men banan ýaly hereket edip bilerin. Diňe banan ýaly, agyrlyk güýjüniň üsti bilen aýlanyp bilerin. Banan bedenim bilen zatlara ýapyşyp bilerin. Rebbe şükür, men kiwi däl. Eger kiwi bolan bolsam, agramymy şunuň ýaly öwrüp, hereket edip bilmezdim.

Dogrusyny aýtsam, gaty gowy duýýaryn. Bu gowy. Men gowy sary banan. Hiç hili gögerme ýok. Aslynda gaty özüne çekiji banan. Biri ýaly duýýaryn ... Özümi iň gowy banan ýaly duýýaryn. BUNÇA IEST I B GOWY BANANA BOLANOK!!

Esasy aýratynlyklar:

 • Nol agyrlyk güýjünde banany dolandyrmagyň özboluşly lapykeçliklerini başdan geçiriň.
 • “Space-gereksiz” kosmos gämisinde geziň.
 • Alada goýýan bar bolan soraglar hakda pikirleniň, sebäbi teswirler sizi ýakynlaşdyrýar.
 • Beýleki miweler däl-de, banan hökmünde gutaranyňyz üçin nähili bagtlydygyňyzy pikir ediň.
 • Ilki bilen banan bolmanka näme etmelidigiňizi anyklaň.

SURATLAR

International Space Banana Mugt göçürip almak

International Space Banana Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 960
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i7
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 980 Ti
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyInternational Space Banana

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunInternational Space Banana gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz