INPUT6-TENOKE

LINKLERI OWüklemäge gidiň


INPUT6 1990-njy ýyllaryň başynda dünýämiz tarapyndan ylhamlanan alternatiw hakykatda goýuldy. Özbaşdak, interaktiw, gumanid robotlary bilen tanalýan meşhur kompaniýa TECH-AID ROBOTICS-e degişli taşlanan zawodda gözläň. çak edilýär gündelik işlerde kömek etmek. Robotlara gözegçilik edýän, kompaniýanyň geçmişini açýan we onuň çökmegine sebäp bolan ähli wakalary açýan gizlin uzaklyklary tapyň. Daş-töweregiňize üns beriň, zawodda sizden başga bir zat bar…


INPUT6 ilkinji adam, gysga, çalt gorkunç oýun.

Oýunyň esasy mehaniklerinden biri 'girişler' - oýun bir wagtyň özünde islän wagtyňyz çalşyp boljak kompaniýanyň desgasynyň aýry-aýry segmentlerinde bolup geçýär. Geçmek sizi näsaz robotdan gorap biler. Robot öz meýdançanyňyza girenden soň, reaksiýa bermek üçin gysga wagtyňyz bar - wyklýuçateli açmaly giriş zawodyň häzirki segmentinde aýlanmagynyň öňüni almak.

Esasy wezipäňiz ýekeje oýunda her gezek oýun başlanyňyzda dürli ýerlerde ýüze çykýan 5 sany uzakdan dolandyryş elementini tapmakdyr (desganyň her bölümi üçin biri). Şeýle hem, kompaniýanyň syrly taryhyny açmaga we onuň ýykylmagyna näme sebäp bolandygyny açyp biljek maglumatlary öz içine alýan zatlary tapyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, howlukmaly - wagtyňyz çäkli.

Käwagt oýun oýnaýan mahaly kiçi oýunly kiçijik penjire çykyp biler. Mini-oýny ýitirseňiz, negatiw täsirleriň biri oýny wagtlaýynça birneme kynlaşdyrar.

Şeýle hem, oýnuň esasy böleginde tapylan zatlara has içgin seredip boljak arhiwleri barlap bilersiňiz. Bularyň hemmesini ýygnaň we belki kompaniýanyň çökmegine näme sebäp bolandygyny anyklap bilersiňiz.


 • Oýunyň ady: Giriş
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1452210/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/input6/result/
 • Reanr: Hereket, Indie, Simulýasiýa
 • Öndüriji: GOOSTRONAUT OAMUNLAR
 • Neşirçi: GOOSTRONAUT OAMUNLAR
 • Ulanyjy reýtingi:🡹20 🡻1 Oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 23-nji dekabry

Giriş 6-TENOKE

SIZE: 964 MB


SURATLAR

INPUT6-TENOKE Mugt göçürip almak

INPUT6-TENOKE Mugt göçürip almak

INPUT6-TENOKE Mugt göçürip almak

INPUT6-TENOKE Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8/10 64-bit
 • Prosessor: 2 esasy prosessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: OpenGL 3.3 bilen gabat gelýär
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Diller:Iňlis*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyINPUT6-TENOKE

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunINPUT6-TENOKE gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz