Innoquous 5

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Checkered Ink Ltd.

Neşir ediji: Checkered Ink Ltd.

Çykan senesi: 2015-nji ýylyň 29-njy awgusty

Reanr: Hereket, Tötänleýin, Enigma

“Innoquous 5”, 2008-nji ýyldaky “Innoquous” bilen başlanan oýun tapgyrynyň bäşinjisi, ägirt uly enigma platformasydyr ... öwrüm bilen! Agyrlyk güýjüni uruň ýa-da süýşürijä böküň we agyrlyk güýjüni öwrüp bilersiňiz, ägirt uly derejeler toplumynyň hersinden täze ýollar açyp bilersiňiz!

Alternatiw ýollar we gysga ýollar bilen jedelleşip, onlarça päsgelçiliklere, täsin bulgurlara we olary gutarmak üçin käbir geň strategiýalary oýlap tapmagyň zerurlygyna 175 derejeden geçiň (oýna täze marka 100, Innoquous 4-den 75).

175 derejäniň hemmesini alty oýun rejesinde, ýüzlerçe sagatlap oýnamak üçin:

- Standart: Çykyň. Ine.

- Bunny Hunt: urlan ýoldan bir ýerde sandykda galan gizlin bunny tapyň.

- Şertli: Täze ugurlary amala aşyrmaga mejbur etjek derejäni gutarmakda belli bir çäklendirmä boýun boluň.

- Wagt çäkleri: Altyn, kümüş ýa-da bürünç medal almak üçin mümkin boldugyça çalt çykyň.

- Otly pollar: Durmuşyňyzy kynlaşdyrmak üçin goşmaça pollar we päsgelçilikler bilen derejäni tamamlaň.

- Kaseer: Ölümli klon elmydama yzyňyzda bolsa, derejäni tamamlaň.

Munuň üstesine, “Speedrun” -da we täze “Permadeath” re iniminde derejeleriň köp toparlanmagy bar, bu toparda ýa-da tutuş topara nädip çalt tamamlap boljakdygyny ýa-da ölmezden ozal näçesini tamamlap boljakdygyny görüp bilersiňiz.

Täze 100 derejäniň hersinde gizlin belligi tapyň. Olar hiç haçan düşnükli däl - käbirleri hatda olary almak üçin heläk bolmagyňyzy talap ederler! Olaryň her biri, bu geň dünýäde özüňizi nädip tapandygyňyzy we sizi bu ýere iberenini we soňundan näme bolýandygyny düşündirýän goşgy setirini açar!

Derejeleriňiz gutarsa, oýun hem doly derejeli derejeli dörediji bilen gelýär! Öz derejäňize at, dörediji, düşündiriş beriň we çyzmaga başlaň! Esasy oýunda tapylan her bir päsgelçiligi ýerleşdiriň, oňa altyn, kümüş we bürünç möhletini beriň, şertli maksat beriň, bunny bir ýere goýuň we umuman esasy oýunda tapylan zatlaryň köpüsini ediň!

SURATLAR

Innoquous 5 Mugt göçürip almak

Innoquous 5 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows Vista ýa-da has ýokary
  • Oryat: 512 MB RAM
  • Grafika: 128MB
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Saklanylýan ýer: 74 MB boş ýer
  • Ses kartasy: DirectX 9 gabat gelýän ýa-da integrirlenen ses çipi
  • Goşmaça bellikler: Ekranyň ölçegi iň az 960 × 540


Oýun nädip gurulmalyInnoquous 5

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunInnoquous 5 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz