Influent Definitive Edition (v2.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Köne atlaryň (“Shenmue” we “Oýnawaç serkerdesi”) “Dreamcast” atlary bilen ylhamlanan täsirli oýunçylary, bir gezek basmak bilen oýundaky ähli obýektleriň atlaryny ýygnap boljak doly interaktiw 3D gurşawyna çümdürýär! Aslynda, iki gezek basmak bilen has köp maglumatlary öwrenip bolýar! Her gapyny, çekmäni we şkafy şu ýere sag basmak we şol ýere sag basmak bilen açyp bolýar, öwrenilmeli zatlaryň köpüsini açýar! Audioüzlerçe ýerli ses sesleri bilen doldurylan (bu oýun üçin ýörite ýazylýar), Täsirli oýunçylara öz dillerinde söz baýlygyny we aýdylyşyny öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilik hödürleýär. Häzirki wagtda göçürip alyp bolýan 20+ dil bilen, Täsirli wideo oýun oýnamagyň şatlyklaryny dil öwreniş prosesi bilen birleşdirýär, netijede hakyky durmuş baýraklary we üstünlikleri ömrüniň ahyryna çenli oýunçylarda galýar.

Bu täze bukja, häzirki dilleri şol bir paket şertnamasyna gaty arzan bahadan goşmak bilen hemme zady aňsatlaşdyrýar! Bar bolan 23 diliň her biri DLC hökmünde aýratynlykda 10 dollara satylýar. Bu çykarylan her täze dil bilen dolandyrmak gaty çylşyrymly we kynlaşýardy, şonuň üçin hemişelik dowam etmegiň ýerine, ähli diller indi bir ýönekeý paketde jemlenip, üçüsiniň bahasyna 20 sany goşmaça dil alýar! Iň azyndan bir dil paketini satyn alan ähli oýunçylaryň atasy bar. Geljekdäki dil paketleriniň hemmesi bukjanyň eýelerine mugt berilýär.

Gözlegleriň maliýeleşdirilmegi gutaransoň, üstünlik gazanan Kickstarter Kampaniýasyndan has köp serişde oýunyň tamamlanmagyna mümkinçilik berdi. Oýun bilen baglanyşykly pikirler we onuň ulanylyşy baradaky gözleg kagyzy Japanaponiýanyň Maglumat gaýtadan işleýän jemgyýeti (IPSJ) tarapyndan neşir edildi, ony bu ýerde doly görüp bilersiňiz. Üç ýyllap, diňe öz işi bilen çäklenip, adamlaryň daş-töweregi bilen gatnaşygynda tehnologiki açyşdygyna berk ynanýan enjam ýasady. Hakyky dünýädäki islendik obýekti skanirläp, soňra adyny islendik dilde berip bilýän enjam! Özüniň ajaýyp täze oýlap tapyşyny “SanjigenJiten” diýip atlandyran Endrýu, dünýäniň iň uly tehnologiýa korporasiýasy “Technoglobe International” -da enjamyň ajaýyp mümkinçiliklerini görkezmek üçin wagt belledi. Hisöne sapary wagtynda laboratoriýada tanyşan bir gyz üçin ýykyldy, ýüregini ogurlanda, başga biri sesini çykarman enjamyny ogurlady! Indi “Technoglobe” gidip, “SanjigenJiten” -i çalt satdy, hatda şeýle akylly döreden adyna-da ýüz tutdy!

SURATLAR

Influent Definitive Edition (v2.1) Mugt göçürip almak

Influent Definitive Edition (v2.1) Mugt göçürip almak

Influent Definitive Edition (v2.1) Mugt göçürip almak

Influent Definitive Edition (v2.1) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows XP ýa-da has soňraky
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 3D grafiki kartoçkalaryň köpüsi
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyInfluent Definitive Edition (v2.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunInfluent Definitive Edition (v2.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz