Indecent Wife Hana

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Erbet aýal Hana Mugt göçürip almak Repacklab Netorase (Aýal paýlaşmak) hakda ýeňil wizual roman. Hana adamsynyň fetişine düşünýän mähirli we düşünýän aýal, umauma, ýaş wagtynda kollejde öýlerinde galyp ýörkä, meseläni öz eline alýar. Ilki bilen aladalanýan adamsy, aýaly bilen paýlaşmagyň lezzetine düşünýär. Ajaýyp netorase oýny, dörediji oýunçyny Hana adamsyny kemsidişi ýaly ussatlyk bilen oýnaýar. Adalatly duýduryş: diňe bir netoraz gözleýän bolsaňyz, bu oýunda geljekde doly netorare girmegiň alamatlary bar. Munuň şeýledigini ýa-da ýokdugyny görmeli bolarys. Sungata girmek üçin gepleşikden geçmäň, wizual romanlary sarp etmegiň iň gowy görýän usuly bolsa, ýerine ýetirmek üçin ýeterlik däl. Her CG-den 100 üýtgeşiklik isleseňiz, diňe galereýa göz aýlamak isleseňiz (bu howandarlyk aýratynlygy). “Renpy” durmuşa geçirmek nukdaýnazaryndan käbir geňlik bar. Gaýtadan üýtgedilip bilinýän penjiräniň ýerine deslapky kararlar we yzyna gaýdyp gelmezlik (diňe gündeligi getirýär) meniň üçin tapawutlanýanlar. Adamlaryň monetizasiýa bilen baglanyşykly we şonuň üçin reýtinge degişli bolmadyk käbir beýleki şikaýatlary üçin sapagy okaň.

Bu hakykatdanam wizual romandan has köp tekst esasly oýun. Hawa, şekiller bar (we IMO-nyň gowy taraplary), ýöne olar hakykatdanam tekst üçin fon hökmünde çykyş edýärler. Hanyň düşekde ýatan ilkinji ekran suraty, bu sapagyň birinji ýazgysynda aljyrandygyny görýärsiňizmi? Öňünden oýnamakdan orgazma çenli ähli jyns sahnasy. Çynlakaý, şol bir surat. 30 töweregi dürli gepleşiklere basýarsyňyz we bu surat hemişe fonda statik bolup galýar. Soň bolsa, ýegeni zyýarata gelýär, ýene-de tutuş uzyn söhbetdeşlik arkaly bir statiki surata düşýärsiňiz. Tutuş oýun şuňa meňzeýär. Hiç hili spreýt ýok, animasiýa ýok ... diňe bir sahna gutaranda üýtgeýän fon suratlarynyň tapgyry. Näme üçindir (belki, bu ýapon stilindäki zat, men hünärmen däl) alýan suratlaryňyz doly ekran däl. “Ren'Py” oýunda. 2022-nji ýylda. Şeýle hem, deslapky Ren'Py dolandyryşlaryny ulanmazlyk kararyna geldi, yza gaýdyp barmak üçin aýlaw tigirini ulanyp bilmeýändigime göz ýetirdim. Munuň ýerine tekstiň taryhyny getirýär. Renüzlerçe Ren'Py oýunlaryny oýnanymdan soň ilkinji gezek gördüm. Hakykatdanam geň galdyryjy zatlar. Emma, ​​'NTR-ni halaýan, ýöne görmek islemeýän adamlar' üçin bu ýeri doldurýar. Sebäbi şol sahnalar (we köplük bu ýerde köp iş edýär) hem gizlenýär. Hekaýa kän däl we adamsy (bularyň hemmesine çekilen) gahryman däl-de, kartondan kesilen.

Iň bärkisi (0.6 köpçüligiň dykgatyna ýetirilen wersiýa esaslanýar), bu, elbetde, netorazyň özüne çekiji bolmagy we adaty ntr oýunlaryndan gowy arakesme boldy. Gatnaşykda has içerki utanjaň we hoşniýetli ýeke okuwçynyň bolmagy, Çad MakBigDik Rapistden tapawutlylykda köp baha berilýär. Aýalyň yrgyldamany ynam bilen tanatmagy (äri we okuwçy hakda pikir etmek, emma çäklerini barlamak) hem aýratyn gowy. Diňe jyns gatnaşyklaryndan ýa-da zorlamakdan beýnini ýuwmakdan tapawutlylykda birneme realizm goşýar. Käbir nemfo beýni ýuwulmagy barada aýdylanda, iň bolmanda okyjynyň haýsy ýoldan gitmegi üçin saýlama we erkinlik bolar diýip umyt edýärin (oýnuň şu wagta çenli näderejede gowydygyny göz öňünde tutup, ähli ugurlary okaň.

SURATLAR

Indecent Wife Hana Mugt göçürip almak

Indecent Wife Hana Mugt göçürip almak

Indecent Wife Hana Mugt göçürip almak

Indecent Wife Hana Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista, Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 / Windows 10-11 (32/64bit wersiýalary)
 • Prosessor: Intel Core i3 @ 3.0 GHz ýa-da AMD Ryzen 3 3300X @ 3.0 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 200 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Iň soňky sürüjiler bilen DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalyIndecent Wife Hana

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunIndecent Wife Hana gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz