IdolDays

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: iMel, kureate

Neşir ediji: kurate

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 5-nji awgusty

Reanr: Başdan geçirmeler, wizual roman, ýalaňaçlyk, anime, tekste esaslanýan, tötänleýin

Sexual Jynsy mazmuna gatnaşýan ähli gahrymanlar 18 ýaşdan uly.

Takmynan

Söýgi-başdan geçirme oýny, täze bir prodýuseriň we bikanun gyzyň butlara öwrülen otagda ýaşaýan durmuşyndan lezzet alyp bilersiňiz.

Suratlary rahat we üç ölçegli herekete getirip bilýän “E-mote” hereketlendirijisi, oýunda durmak üçin ulanylýar.

Ekranda görkezilen nyşanlar diri ýaly hereket edýär.

Hekaýa

Gizlin but toparlaryny dolandyrýan Akihabarada ýerleşýän bir edarada işleýän bir ýigide başlygy tarapyndan täze butlary tapmagy buýurdy. Indi ol ýüpüň ujunda.

Baş gahryman, suratlandyrýan butyna öwrülmäge zehinli gyzlaryň azdygyny we arasynda gaty azdygyny gördi. Seýilgäh skameýkasynda ýeňlişe sezewar bolup, käbir pişikleri iýmitlendirip otyrka, özüne aýdym aýdýan bir gyza duşanda.

Gyzyň aýdymy näzik, ýöne sesi ony düýpden sarsdyrýar. Heartüregi dessine ogurlandy, baş gahryman gyza ýüzlenýär we but bolmak üçin ony gözlemäge synanyşýar. Muňa garamazdan, gyz pikiriň samsykdygyny, diňe soň ýitip gitjekdigini aýdyp, ondan ýüz öwürýär.

Ertesi gün baş gahryman, hemaýatkäriň gyzynyň işgär hökmünde işe alnandygyny we okuw gözegçisi wezipesine bellenendigini eşidip, ofise çagyrylýar. Geň galan ýigidiň öňünde peýda bolan gyz, bir gün öň gözleg teklibini ret eden şol.

Gyzyň ady Tsubaki Akanesaki. Birnäçe işi bar bolsa-da, söweşe girendigi üçin olaryň hemmesinden kowuldy. Umuman jenaýat eden bir gyzy terbiýelemäge bellenen ýigidiň ykbaly näme?

TERJIME

Tsubaki Akanesaki

SURATLAR

IdolDays Mugt göçürip almak

IdolDays Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows8.1 / 10 (Windows RT we 10 Mobile goldanok)
 • Prosessor: Intel Core i Prosessor seriýasy (Pes woltly prosessor goldanylmaýar)
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: HD Grafika 620
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound-y goldaýan ses kartasy
 • Goşmaça bellikler: Pixel Phaders 2.0 ýa-da has ýokary talap / Gollanma enjamy gerek

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows8.1 / 10 (Windows RT we 10 Mobile goldanok)
 • Prosessor: Intel Core i Prosessor seriýasy (Pes woltly prosessor goldanylmaýar)
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 1030
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound-y goldaýan ses kartasy
 • Goşmaça bellikler: 1280x720px ýa-da has ýokary / Goldaw Pixel Phaders 2.0 ýa-da has ýokary talap / Görkeziji enjam gerek


Oýun nädip gurulmalyIdolDays

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunIdolDays gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz