Hyper Light Drifter (v09.12.2022)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Heartürek maşyn

Neşir ediji: Heartürek maşyn

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 31-nji marty

Reanr: Başdan geçirmeler, Hereket, Hack we Slash, RPG, Sci-fi

Garaňky we gazaply geçmişiň sesleri hazyna we gana batan wagşy toprakda ýaňlanýar. Hyper Light Drifter, iň oňat 16bit klassikasynyň damaryndaky hereketli başdan geçirmeler RPG bolup, döwrebaplaşdyrylan mehanika we dizaýnlary has giň gerimde.

Bu dünýäniň sürüjileri ýatdan çykarylan bilimleri, ýitirilen tehnologiýalary we döwülen taryhy ýygnaýjylardyr. Sürüjimiz doýmaz keselden ejir çekýär, wagşy keseli köşeşdirmegiň ýoluny tapmagy umyt edip, Buried Time ýurtlaryna syýahat edýär.

Esasy aýratynlyklar:

  • Her bir gahrymandan inçe fon elementlerine çenli hemme zat söýgi bilen elde janlandyrylýar.
  • Almak aňsat, özleşdirmek kyn; duşmanlar wagşy we köpdür, howplar ejiz bedeniňizi aňsatlyk bilen ezer we dostlukly ýüzler seýrek galar.
  • Weaponsaraglary täzeläň, täze hünärleri öwreniň, enjamlary tapyň we şahalar ýollary we syrlary bilen garaňky, jikme-jik dünýäni geziň.

SURATLAR

Hyper Light Drifter (v09.12.2022) Mugt göçürip almak

Hyper Light Drifter (v09.12.2022) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 we ondan ýokary
  • Prosessor: 1,2 GHz
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: 512 mb wideo ýady
  • DirectX: 10-njy wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyHyper Light Drifter (v09.12.2022)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHyper Light Drifter (v09.12.2022) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz