Hovership Havoc-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hovership Havoc, 3-nji adam başlygy söweşleri bilen ylymly ekiz taýak atyjy. Robot duşmanlary bilen doldurylan futuristik robot zawodynyň otaglarynda partlama. “Hovership” -iňizi tötänleýin taşlanan ukyplar bilen enjamlaşdyryň we her bir oýnuň dowamynda we öňünden statistikaňyzy täzeläň.

Downokarky hereket

Üçünji adam başlyk söweşleri

 • Iki oýnuň hiç haçan deň bolmazlygyny üpjün etmek üçin 100-den gowrak otaglaryň we duşmanyň süýüm nagyşlarynyň kombinasiýasy bilen tötänleýin döredilen derejeler
 • 4 oýnalýan “Hovership”, hersiniň özboluşly esasy ýaragy we düýbünden başga oýun stilleri üçin statistika bar
 • Iantgirt robot başlyk ýokardan aşak däl-de, 3-nji adam nukdaýnazaryndan bolup geçýär
 • 30+ nanobotlar, pilotsyz uçarlar, raketalar, lazerler, galkanlar we ş.m.
 • 15+ Öz hüjüm stilleri we AI bilen robot duşman görnüşleri
 • Dolandyryş statistikalaryňyzy we başarnyklaryňyzy ýokarlandyrmak üçin ORB-leri ýygnaň
 • Oýunlaryň arasyndaky her bir gezelenç üçin hemişelik ösüş
 • Klawiaturany we syçanjygy ýa-da kontrolleýjiniň girişini goldaýar
 • 3 Dürli futuristik ylym-robot robot zawod gurşawy

Diskordda bize goşulyň!

https://discord.gg/5uQCN4J

Oýunyň ady: Hovership Havoc
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/872040/
Reanrlar: Hereket, Indie, RPG
Işläp düzüjiler: Gar güni programma üpjünçiligi
Neşirçi: Gar güni programma üpjünçiligi
Çykan senesi: 12 aprel, 2019

“Havoc-PLAZA”

SIZE: 0.98 GB


SURATLAR

Hovership Havoc-PLAZA Mugt göçürip almak

Hovership Havoc-PLAZA Mugt göçürip almak

Hovership Havoc-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7+
 • Prosessor: Esasy 2 Duo
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 460
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 660 ýa-da şoňa deň
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer

Oýun nädip gurulmalyHovership Havoc-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHovership Havoc-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz