Hover Junkers (v1.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Stress derejesi nol

Neşir ediji: Stress derejesi nol

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 5-nji apreli

Reanr: VR, Hereket, Başdan geçirmeler, Atyjy

Hover Junkers hakda

Junkers a Diňe gözegçilik edilýän dolandyryjylar bilen VR ýerden VR üçin döredilen köp oýunçy atyjy. Gurakçylyga sezewar bolan gelejekdäki wirtual dünýäsine çümüň, gereksiz awçylar yzda galan zatlary gözleýärler. Islendik ululykdaky VR oýun meýdançasyna laýyk bolmak üçin kiçijikden ullakan 17 dürli gämini saýlaň. Galyndy / talamak we duşman oýunçylaryndan goramak üçin köp oýunçy söweşine gatnaşyň. Junker-i gelýän otdan berkitmek üçin döwükleri ulanyň. Junkers goraglaryňyzyň gapagynyň arkasyndan fiziki taýdan gaçyň, gizläň we atyň.

Hover Junkers, oýnan zatlaryňyzdan tapawutly.

SURATLAR

Hover Junkers (v1.1) Mugt göçürip almak

Hover Junkers (v1.1) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel i5-4590 3.3 GGs
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970
 • Saklanylýan ýer: 20 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Diňe pes sazlamalarda işlediň 🙁

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel i7-4770 3.4 GGs
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 980
 • Saklanylýan ýer: 20 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: VR kompýuteriňizde arzan düşmäň 🙂


Oýun nädip gurulmalyHover Junkers (v1.1)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHover Junkers (v1.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz