Hoshizora no Memoria -Eternal Heart- HD

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hoşizora ýok Memoriýa -Baky ýürek- HD Mugt göçürip almak Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Esasy adyň meşhurlygyndan Hoşizora Memoria ýok - Atyş ýyldyzy arzuw ediň - köp garaşylýan fandisk şu ýerde! Esasy wakalaryň “Mare” we “umeume” marşruty bilen baglanyşykly has köp hekaýa islegi bilen, Hoşizora no Oratlama -Baky ýürek - Mare we umeume bilen soň bolup geçýän zatlar hakda size has köp maglumat bermegi maksat edinýär. Süýji we oýlanyşykly hekaýalar bilen doldurylan göwrüm diňe Mare, umeume hakda däl, eýsem ýene birneme gysga hekaýalar beýleki bäş gahrymanyň gatnaşmagy bu fandiskde bar. "Youöne saňa berip biljek zatlarymyň hemmesini berdim." “Ora-da barmy? bir zat ýogsam saňa berip bilerinmi? " "Başga pikir edip biljek, menden isläp biljek zadyňyz barmy?" “Meteoriti tapyp bilseňiz, ony hem tapyp bilersiňiz ...

“Geçen ýazda umeume ahyrsoňy keselhanadan boşadyldy. Umeume gitjek ýeri ýok, şonuň üçinem ony bile ýaşamaga çagyrýarsyň. Janly we asuda gündelik durmuş… ... islän zadydy, ikisem özleri üçin edilmeli zatlaryň bardygyny bilýärdiler. Mare gözlemek meteorit. Möwsümler geçýär. Bahar, tomus, güýz, soň bolsa gyş. Möwsümlerden soňky hekaýa indi başlaýar. Daş-töweregindäki hemme zat bolsa-da üýtgeýär, ikisi hemişe öňki ýaly galar. Elmydama we baky bilelikde. Diňe wadalardan ýokary bolan baglanyşyk. Şeýle-de bolsa, bu bagty ýok etmegi maksat edinýän biri bar geldi.

 • Reanr
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 18-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7, 8, 8.1, 10


 • Prosessor:

  Intel Core2Duo we ýokarda


 • Ram:

  1 GB


 • Grafika:

  64 MB VRAM bilen DirectX gabat gelýän karta


 • DirectX:

  9.0c wersiýasy


 • Saklama:

  6 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyHoshizora no Memoria -Eternal Heart- HD

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHoshizora no Memoria -Eternal Heart- HD gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz