Horse Tales: Emerald Valley Ranch

LINKLERI OWüklemäge gidiň

At ertekileri: Emerald Valley Ranch Mugt göçürip almak Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Daýzaňyzdaky dynç alyşyňyz sizden uzakda bolýar garaşylýar. Bir wagtlar uly maşgala emlägiňiz weýran boldy we uly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarsyňyz. Malhanaňyzy öňki şöhratyna nädip gaýtarmaly? Ajaýyp at başdan geçirmesine baş goşuň! Gözläň daş-töweregiňizdäki giň ýabany ýerler, ýarym adanyň ýaşaýjylary bilen duşuşyň we dostluk guruň. Gözläň syrlary adada gizlenen, Tohumçylyk, atlary ösdürip ýetişdirmek we tälim bermek - hersiniň öz güýçleri we aýratynlyklary bar - we tolgundyryjy ýaryşlara gatnaşýar. Daýzaňyz hakykatdanam maşgala emlägine girmäge rugsat berdi näsazlyk - Bir wagtlar şöhratly atçylyk fermasynyň galyndylary indi harabalyklara we harabalyklara öwrüldi we bu hakda her zat edip biljek ýeke-täk adamsyňyz.

Bagtymyza, işiňizde ýeke dälsiňiz: Şäher häkiminiň oglunda Jebraýyl, ýerli tokaý ussasy Mattéo we binagär we ussat senetçi Noella, ozal bolan zady täzeden gurmak we öňkülerinden has gowulaşdyrmak üçin bahasyna ýetip bolmajak ýaranlary taparsyňyz. Indi size bagly dikeltmek maşgalaňyzyň ady öňki şöhraty üçin - belki-de abraýly Feliks maşgalasynyň hormatyny gazanmak üçin. Şahyrana at bilen ýola çyk başdan geçirmeler we giň açyk dünýäde umumy erkinlik duýgusyny begendiriň. Deňiz kenarynda, tokaýda, a merjen lagun we başgalar. Kim bilýär, belki öwreneniňde birnäçe syry açarsyň.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 3-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel i7 prosessor


 • Ram:

  16 GB


 • Grafika:

  Nvidia GeForce GTX960 +


 • Oýun nädip gurulmalyHorse Tales: Emerald Valley Ranch

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHorse Tales: Emerald Valley Ranch gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz