Horse Riding Deluxe 2-TiNYiSO

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Everythinghli zadyň atlaryň daşyndan aýlanýan rahat, ýöne hereketli başdan geçirmeler ýaryş oýunlaryny isleýärsiňizmi? Soňra “At münmek Deluxe 2” diňe siziň üçin zat bolup biler.

Horse RIding Deluxe 2 - 1 adamlyk höwes taslamasy.

Atlar:
Jemi 18 at bar, ýa dilerlerden satyn alyp bilersiňiz ýa-da ýabany tebigatda tapyp bilersiňiz.

Saklaň:
Bezeg hem uly rol oýnaýar, ideg etmezlik bilen atlar kesel bolup biler. Injaralanmalar hem howply, şonuň üçin atlaryňyzy arassalaň, iýmitlendiriň we bejeriň.

Okuw:
Atlaryňyzy 3 ugurda türgenleşdiriň. Çeýeligi, ýokary tizligi we tizlenmesi. Hemme zat atlara gönüden-göni täsir edýär we özüni alyp barşyny üýtgedýär.

Şahsylaşdyrma:
Oýun dünýäsindäki dilerlerde beýleki zatlar bilen bir hatarda eýerleri, eýer eşiklerini, gamyşlary we saç reňklerini satyn alyp bilersiňiz. Dürli oýun gahrymanlary size elýeterlidir.

Öý haýwanlary:
Birinji bölümdäki ýaly, indi ýene öý haýwanlary bar, bu gezek jemi 7 it alyp bilersiňiz.

Soraglar:
Specialörite baýrak we altyn almak üçin dürli meseleleri ýerine ýetiriň.

Gözleg:
HRD teňňelerini, ýabany atlary we çeşmeleri tapmak üçin ägirt açyk dünýäni öwreniň. Käbir ýaryş ýollary we gözlegler hem tapylmaly.

Giňeltmek:
Has köp at ýerleşdirmek üçin athanalaryňyzy giňeldiň. Her athanada at iýmitlenip bilner. Enougheterlik çeşmeleriň bolmagy möhümdir, ýogsam atlary iýmitlendirip bolmaz.

Etraryş ýaryşlary:
Jemi 24 ýaryşda altyn gazanyp, medal almak ukybyňyzy subut edip bilersiňiz.


 • Oýunyň ady: At münmek Deluxe 2
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1265690/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/horse-riding-deluxe-2/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, tötänleýin, hindi, ýaryş, RPG, simulýasiýa, sport
 • Öndüriji: Içinde talaň
 • Neşirçi: Içinde talaň
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 2-nji marty

At münmek Deluxe 2-TiNYiSO

SIZE: 5.11 GB


SURATLAR

Horse Riding Deluxe 2-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Horse Riding Deluxe 2-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Horse Riding Deluxe 2-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Microsoft Windows 7 (64bit)
 • Prosessor: Iki ýadro
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 760 GTX, AMD Radeon HD 7950 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Oýundaky grafiki sazlamalary gaty az FPS bolsa (sekuntda kadrlar) üýtgediň

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Microsoft Windows 10 (64bit)
 • Prosessor: Dört ýadro
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 970 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer

Oýun nädip gurulmalyHorse Riding Deluxe 2-TiNYiSO

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHorse Riding Deluxe 2-TiNYiSO gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz